FanPageสมัครเรียน


สมัครออนไลน์


ติดต่อสอบถาม


ติดต่อทางไลน์

เกี่ยวกับเรา


ประวัติ

เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อกลาง ปี พ.ศ. 2547 โดย ทนพ.ไพรัตน์ อุดมไพรพฤกษ์และนายแพทย์ชุตินันท์ พรหมมินทร์ ประธานชมรมโรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการได้ร่วมกับที่บุคลากรวิชาชีพในโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ได้พยายามแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรระดับเจ้าที่ "พนักงานผู้ช่วยการแพทย์/การพยาบาล" แต่ละสาขาของโรงพยาบาลในเครือ ที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการเป็นผู้ช่วยของบุคลากรวิชาชีพสาขาต่างๆ ในโรงพยาบาล เช่น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเทคนิคการแพทย์ ฯ

จึงได้จัดตั้งโรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย ขึ้นมาโดยความร่วมมือของทีมแพทย์ พยาบาล ในกลุ่มเครือชมรมโรงพยาบาลเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อผลิต และฝึกอบรมผู้ที่สนใจ โดยรับผู้จบคุณวุฒิ ม.6 , ปวช , ปวส ถึงปริญญาตรีทุกสาขา อายุ 17-35 ปี เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ ประมาณ 6 เดือน และเมื่อจบการฝึกอบรมก็จะส่งเข้าทำงานโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ ที่สนใจ ภายในระยะเวลาไม่นาน เริ่มมีโรงพยาบาลเอกชนต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯทราบข่าว และสนใจติดต่อเข้ามา เพื่อให้ทางโรงเรียนฯ เพิ่มจำนวนผู้รับการฝึกอบรม และจัดส่งให้เข้าทำงานในโรงพยาบาลของตนเอง ทางโรงเรียนฯจึงเล็งเห็นความสำคัญและดำเนินการขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ขอจัดตั้งเป็นโรงวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย เมื่อปี พ.ศ. 2553

ใบอนุญาต

ชื่อโรงเรียน...โรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย ( ใบอนุญาตเลขที่ สป.(2) 001/2552)

เลขที่ 168/25 หมู่.4 ถ.บางนา-ตราด กม.29 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10560

เกียรติประวัติ

เกียรติยศชื่อเสียง/จุดเด่นของโรงเรียน/รางวัลต่างๆ ที่โรงเรียน/บุคลากร/สิ่งที่ผู้เรียนได้รับ

1. โรงเรียนฯได้จัดการเรียนการสอนที่ตรงตามความต้องการของผู้เรียน และตลาดงาน ตลอดจนจัดหาสื่อการเรียนการสอน จัดการสถานที่ สิ่งแวดล้อม ที่สามารถอำนวยความสะดวกต่อผู้เรียนได้เกือบครบทุกด้าน และกำลังพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น ทุกๆปีการศึกษา

2. โรงเรียนฯได้รับความเชื่อถือในด้านคุณภาพของนักศึกษาที่จบตามหลักสูตรไปแล้ว จะสามารถเข้าทำงานได้ในสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลต่างๆ ได้มากกว่าร้อยละ 95 จากจำนวนผู้จบหลักสูตรในแต่ละรุ่นทั้งหมด และมีนักศึกษาสมัครเข้าเรียนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี

3. ปี2552 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทาน ประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จหลักสูตรของโรงเรียน ทุกรุ่น

4. ปี2553 โรงเรียนฯ ได้รับอนุมัติ การใช้หลักสูตร 1 ปี "การบูรณาการดูแลสุขภาพผู้ป่วยทั่วไป เด็กเล็กและผู้สูงอายุ" ซึ่งปรับปรุงใหม่มาจากหลักสูตรเดิม

5. ปี 2555 และ 2559 โรงเรียนฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาใน ระดับดีมากของจังหวัดสมุทรปราการ จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

6. ปี 2556 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทาน ประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จหลักสูตรของโรงเรียน

7. ปี 2559 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทาน ประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จหลักสูตรของโรงเรียน

หลักการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน-มาตรฐานการศึกษา

1. เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตและพัฒนาฝีมือแรงงาน ในระดับผู้ให้บริการเฉพาะสาขาอาชีพ สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สามารถเป็นผู้ให้บริการที่มีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ เหมาะสมกับธุรกิจในสาขาการดูแลสุขภาพ

2. เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู้เต็มภูมิ ปฏิบัติได้จริงและเข้าใจชีวิตของผู้มารับบริการ

3. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการวิชาชีพมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในหลักสูตร สามารถถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานประกอบการ และสามารถสะสมการเรียนรู้และประสบการณ์ได้

วัตถุประสงค์ของการจัดทำหลักสูตร

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงานให้บริการของสถานประกอบการประเภทธุรกิจสุขภาพ และสามารถศึกษาค้นคว้า พัฒนาทักษะ ความรู้เพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น

2. เพื่อให้มีทักษะและความชำนาญมากขึ้น ในการประกอบอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ

3. เพื่อให้สามารถบูรนาการความรู้ ทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ในธุรกิจให้บริการทางสุขภาพ

4. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักองค์กร สามารถทำงาน เป็นหมู่คณะได้ดี และมีความภาคภูมิใจในตนเองต่อการเรียนวิชาชีพเพื่อให้มีปัญญา ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการจัดการ การตัดสินใจและการแก้ปัญหา รู้จักแสวงหาแนวทางใหม่ๆ มาพัฒนาตนเอง ประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างงานให้สอดคล้องกับวิชาชีพ และการพัฒนางานอาชีพอย่างต่อเนื่อง

5. เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีวินัย มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ เหมาะสมกับการปฏิบัติในอาชีพนั้นๆ

6. เพื่อให้เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทำงาน การอยู่ร่วมกัน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวองค์กร ท้องถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม เข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักในปัญหาและความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

7. เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็นกำลังสำคัญในด้านการผลิตและให้บริการ

8. เพื่อให้เห็นคุณค่าและดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดีตาม ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

9. เพื่อส่งเสริม และพัฒนา คุณภาพของบุคลากรในวิชาชีพที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่เป็น โรค เรื้อรัง ในสถานประกอบการธุรกิจดูแลสุขภาพ

10. เพื่อเป็นการขยายโอกาส ทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือไม่สามารถทำการศึกษา ต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปีได้ ให้สามารถมีทางเลือกอื่นสำหรับการมีอาชีพไว้รองรับในอนาคต

“สร้างทักษะวิชาชีพ เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาไทย พัฒนาไกลสู่อาเซียน”

ติดต่อเรา

โรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย เลขที่ 168/25 หมู่ 4 ถ.บางนา-ตราด กม.29 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
โทร : 02-338-1324-6 , 087-655-5459 , 080494-5241 โทรสาร : 02-708-7595

เมนูหลัก : หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | การสมัครเรียน | การจัดหางาน | สวัสดิการ | ภาพกิจกรรม | ข่าวสาร | ติดต่อเรา