ประวัติความเป็นมาของเรา

ประวัติ

      เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อกลาง ปี พ.ศ. 2547 โดย ทนพ.ไพรัตน์ อุดมไพรพฤกษ์และนายแพทย์ชุตินันท์ พรหมมินทร์ ประธานชมรมโรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมกับที่บุคลากร วิชาชีพในโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ได้พยายามแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรระดับเจ้าที่ "พนักงานผู้ช่วยการแพทย์/การพยาบาล" แต่ละสาขาของ โรงพยาบาลในเครือ ที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการเป็นผู้ช่วยของบุคลากรวิชาชีพสาขาต่างๆ ในโรงพยาบาล เช่น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเทคนิคการแพทย์ ฯ
      จึงได้จัดตั้งโรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย ขึ้นมาโดยความร่วมมือของทีมแพทย์ พยาบาล ในกลุ่มเครือชมรมโรงพยาบาลเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อผลิต และฝึกอบรมผู้ที่สนใจ โดยรับผู้จบคุณวุฒิ ม.6 , ปวช , ปวส ถึงปริญญาตรีทุกสาขา อายุ 17-35 ปี เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ ประมาณ 6 เดือน และเมื่อจบการฝึกอบรมก็จะส่งเข้าทำงานโรง พยาบาลในเขตกรุงเทพฯ ที่สนใจ ภายในระยะเวลาไม่นาน เริ่มมีโรงพยาบาลเอกชนต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯทราบข่าว และสนใจติดต่อเข้ามา เพื่อให้ทางโรงเรียนฯ เพิ่มจำนวนผู้รับการฝึกอบรม และจัด ส่งให้เข้าทำงานในโรงพยาบาลของตนเอง ทางโรงเรียนฯจึงเล็งเห็นความสำคัญและดำเนินการขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ขอจัดตั้งเป็นโรงวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย เมื่อปี พ.ศ. 2553

ใบอนุญาต

ชื่อโรงเรียน...โรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย ( ใบอนุญาตเลขที่ สป.(2) 001/2552)
เลขที่ 168/25  หมู่.4  ถ.บางนา-ตราด กม.29  ต.บางบ่อ  อ.บางบ่อ  จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10560
เกียรติประวัติ

เกียรติยศชื่อเสียง/จุดเด่นของโรงเรียน / รางวัลต่างๆ ที่โรงเรียน/บุคลากร/สิ่งที่ผู้เรียนได้รับ
1. โรงเรียนฯได้จัดการเรียนการสอนที่ตรงตามความต้องการของผู้เรียน และตลาดงาน ตลอดจนจัดหาสื่อ
    การเรียนการสอน จัดการสถานที่ สิ่งแวดล้อม ที่สามารถอำนวยความสะดวกต่อผู้เรียนได้เกือบครบทุกด้าน
    และกำลังพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น ทุกๆปีการศึกษา
2. โรงเรียนฯได้รับความเชื่อถือในด้านคุณภาพของนักศึกษาที่จบตามหลักสูตรไปแล้ว จะสามารถเข้าทำงานได้
    ในสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล ต่างๆ ได้มากกว่าร้อยละ 95 จากจำนวนผู้จบหลักสูตรในแต่ละรุ่นทั้งหมด
    และมีนักศึกษาสมัคร เข้าเรียนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี
3. ปี2552  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทาน
    ประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จหลักสูตรของโรงเรียน ทุกรุ่น
4. ปี2553  โรงเรียนฯ ได้รับอนุมัติ การใช้หลักสูตร  1  ปี "การบูรณาการดูแลสุขภาพผู้ป่วยทั่วไป เด็กเล็กและผู้สูงอายุ"
    ซึ่ง ปรับปรุงใหม่ มาจากหลักสูตรเดิม
5. ปี 2555 และ 2559  โรงเรียนฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาใน ระดับดีมากของจังหวัดสมุทรปราการ
    จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
6. ปี 2556  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทาน
    ประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จหลักสูตรของโรงเรียน
7. ปี 2559  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทาน
    ประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จหลักสูตรของโรงเรียน
ผู้บริหาร

ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน : บริษัท เบญจรักษ์รวมชัย จำกัด

ประธานบริหาร

นายไพบูลย์ ทวีชัยถาวร

ผู้อำนวยการ

ทนพ.ไพรัตน์ อุดมไพรพฤกษ์

ครูใหญ่

นางนวลน้อย เลิศตระกูล

หลักการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน-มาตรฐานการศึกษา

1. เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตและพัฒนาฝีมือแรงงาน  ในระดับผู้ให้บริการเฉพาะสาขาอาชีพ สอดคล้องกับ
    ตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สามารถเป็นผู้ให้บริการที่มีทักษะ
    ความรู้ ความชำนาญ  เหมาะสมกับธุรกิจในสาขาการดูแลสุขภาพ
2. เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู้เต็มภูมิ ปฏิบัติได้จริงและเข้าใจชีวิต
    ของผู้มารับบริการ
3. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการวิชาชีพมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในหลักสูตร สามารถถ่ายทอด
    ประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานประกอบการ และสามารถสะสมการเรียนรู้ และประสบการณ์ได้

วัตถุประสงค์ของการจัดทำหลักสูตร

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงานให้บริการของสถานประกอบการประเภทธุรกิจสุขภาพ
    และสามารถศึกษาค้นคว้าพัฒนาทักษะ  ความรู้เพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อให้มีทักษะและความชำนาญมากขึ้น   ในการประกอบอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. เพื่อให้สามารถบูรนาการความรู้ ทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
    ทางเทคโนโลยี ในธุรกิจให้บริการทางสุขภาพ
4. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักองค์กร สามารถทำงาน
    เป็นหมู่คณะได้ดี และมีความภาคภูมิใจ ในตนเองต่อการเรียนวิชาชีพเพื่อให้มีปัญญา ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
    มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการจัดการ การตัดสินใจและการแก้ปัญหา รู้จักแสวงหาแนวทางใหม่ๆ
    มาพัฒนาตนเอง ประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างงานให้
5. เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีวินัย มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
    เหมาะสมกับการปฏิบัติในอาชีพนั้นๆ
6. เพื่อให้เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทำงาน การอยู่ร่วมกัน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว
     องค์กร ท้องถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม เข้าใจและเห็นคุณค่าของ ศิลปวัฒนธรรม ไทย
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักในปัญหาและความสำคัญของสิ่งแวดล้อม
7. เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็นกำลังสำคัญในด้าน
    การผลิตและให้บริการ
8. เพื่อให้เห็นคุณค่าและดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดีตาม
    ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. เพื่อส่งเสริม และพัฒนา  คุณภาพของบุคลากรในวิชาชีพที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่เป็น โรค เรื้อรัง
    ในสถานประกอบการธุรกิจดูแลสุขภาพ
10. เพื่อเป็นการขยายโอกาส ทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือไม่สามารถทำการศึกษา
      ต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปีได้ให้สามารถมีทางเลือกอื่นสำหรับการมีอาชีพไว้ รองรับในอนาคต