สมัครเรียนกับเรา

การสมัคร

ระเบียบรับสมัครนักเรียนโรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย

คุณสมบัติผู้เรียน
- เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
- วุฒิ ม.6 สายวิทย์/ศิลป์, ปวช., ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา (หรือเทียบเท่า)
- ชาย/หญิง อายุ 17–35 ปี
- มีบุคลิกภาพเหมาะสม และไม่เป็นอุปสรรคกับการเข้าศึกษา
- สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
- ไม่มีอาการผิดปกติทางจิต

เอกสาร/หลักฐานการรับสมัคร
- สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- หลักฐานการเรียน รด. (ถ้ามี)
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

ขั้นตอนการสมัคร

การสมัครในส่วนภูมิภาค

1. เตรียมเอกสารการสมัครเรียนและ
   หลักฐานการรับสมัคร

2. ยื่นเอกสารการสมัครเรียน กับวิทยากรแนะแนว
   ประจำจังหวัดภูมิลำเนา

3. ชำระเงินลงทะเบียนแรกเข้า 5,000 บาท

4. ขอรับใบเสร็จรับเงิน

5. แจ้งยืนยันการสมัคร มาที่ฝ่ายทะเบียนของ
   โรงเรียน โทร.086-882-4492

การสมัครทางไปรษณีย์

1. แจ้งความประสงค์การสมัครเรียนที่หมายเลข
   Hot line สายด่วน 085-123-0331 หรือ
   085-115-9001 หรือ 02-338-1325-6 เพื่อ
   ขอรับใบสมัครทาง E-mail / Fax หรือ
   ดาวโหลดใบสมัคร

    ดาวโหลดใบสมัคร

2. เตรียมเอกสารการสมัครเรียนและ
   หลักฐานการรับสมัคร

3. ชำระเงินค่าลงทะเบียนแรกเข้า 5,000 บาท
   ที่เคาเตอร์ธนาคารใดก็ได้ โดยโอนเงินเข้า
   บัญชี ดังนี้

   ธนาคารกรุงไทย สาขาบางบ่อ
   บัญชีกระแสรายวัน
   หมายเลขบัญชี 190-6-00111-1
   ชื่อบัญชี บจก.เบญจรักษ์รวมชัย

   ธนาคาร ยู.โอ.บี สาขาสำโรง
   บัญชีกระแสรายวัน
   หมายเลขบัญชี 730-3-01659-0
   ชื่อบัญชี บจก.เบญจรักษ์รวมชัย

4. นำสำเนาใบโอนเงินค่าลงทะเบียนแรกเข้า
   5,000 บาท ที่ธนาคารออกให้ ถ่ายเอกสาร
   และส่งทางไปรษณีย์ มายังฝ่ายทะเบียนของ
   โรงเรียน พร้อมกับเอกสารตามข้อ. 2 ตาม
   ที่อยู่ดังนี้

   คุณสรินยา อุดมไพรพฤกษ์ (ฝ่ายทะเบียน)
   เลขที่ 150/103 หมู่ที่ 7 ซ.วัดศรีวารีน้อย
   ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี
   จ.สมุทรปราการ 10540

5. ส่งเป็นเอกสารลงทะเบียน

6. แจ้งยืนยันการสมัครและส่งเอกสารแล้ว มาที่
   ฝ่ายทะเบียนของโรงเรียน โทร.086-882-4492

7. เมื่อฝ่ายทะเบียนได้รับเอกสาร
   จะแจ้งกลับยืนยัน การสมัครให้ทราบ
   ตามหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สมัคร

การสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน

1. แจ้งความประสงค์การสมัครเรียน กับอาจารย์
   วิทยากรแนะแนวประจำจังหวัดภูมิลำเนา หรือ
   โทรศัพท์แจ้งที่หมายเลขสายด่วน
   085-123-0331 หรือ 085-115-9001 หรือ
   02-338-1325-6 เพื่อขอรับใบสมัครทาง
   E-mail / Fax หรือดาวโหลดใบสมัคร

    ดาวโหลดใบสมัคร

2. เตรียมเอกสารการสมัครเรียนและ
   หลักฐานการรับสมัคร

3. ยื่นเอกสารการสมัครเรียน
   ที่ฝ่ายทะเบียนธุรการของ
   โรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย
   เลขที่ 168/25 หมู่.4
   ถนนบางนา-ตราด กม.29
   ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

   การเดินทาง
   รถเมล์ผ่าน สาย 365 บางนา-บางประกง
   รถตู้ หมอชิต-บางบ่อ
   รถทัวร์สายชลบุรี-กรุงเทพ

4. ชำระเงินลงทะเบียนแรกเข้า 5,000 บาท

5. ขอรับใบเสร็จรับเงิน

การสมัครออนไลค์

กรอกใบสมัคร