FanPageสมัครเรียน


สมัครออนไลน์


ติดต่อสอบถาม


ติดต่อทางไลน์

สวัสดิการ


นักศึกษาทุกคนจะได้รับ สวัสดิการระหว่างเข้าศึกษาดังต่อไปนี้

   - ชุดเครื่องแบบ 3 ชุด (มูลค่า 2,400 บาท)

   - รองเท้า 1 คู่ (มูลค่า 400 บาท)

   - ชุดกีฬา 1 ชุด (มูลค่า 400 บาท)

   - ชุดกิจกรรม 1 ชุด (มูลค่า 400 บาท)

   - หนังสือ ตำราเรียน ตารางเรียน 10 เล่ม (มูลค่า 2,000 บาท)

   - หอพักฟรีระยะเวลา 12 เดือน (มูลค่า 48,000 บาท)

   - ค่ารักษาพยาบาล ตลอดระยะเวลา 1 ปี (วงเงินค่ารักษาไม่เกิน 10,000 บาท/คน/ปี)

   - อุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น (มูลค่า 1,500 บาท)

   - ห้องเรียนติดเครื่องปรับอากาศทุกห้อง

   - ทัศนะศึกษา ปีละ 1 ครั้ง ฟรี (มูลค่า 800 บาท)

   - มีรถรับ-ส่ง วันเข้ารายงานตัว/มอบตัว (มูลค่า 800 บาท)

   - กิจกรรมเข้าค่าย/แค้มป์ เดือนตุลาคม ทุกปี (มูลค่า 600 บาท)

   - จัดหางานให้ / ประกันการทำงาน 100 %

   - บริการ Wifi (Internet)

   - โรงอาหาร บริการอาหารราคาถูก

   - สนามกีฬา

   - มุมพักผ่อน

   - ร้านสะดวกซื้อในโรงเรียน

กฎ ระเบียบปฏิบัติ กติกาการจบตามหลักสูตร

1. กฎ เกณฑ์ ระเบียบการส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานพยาบาล

   1.1 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนตามภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด

   1.2 นักศึกษาต้องมีคะแนนสอบภาคทฤษฎี ผ่านตามเกณฑ์ของแต่ละหลักสูตร

   1.3 นักศึกษาต้องไม่ค้างชำระค่าลงทะเบียนตามกำหนดเวลาของรอบการจ่ายในแต่ละงวด

   1.4 นักศึกษาต้องเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีมารยาทที่ดี

   1.5 นักศึกษาต้องไม่ต้องโทษอื่นใด ตามระเบียบของโรงเรียน

   1.6 โรงเรียนจะจัดสถานที่ฝึกงานให้นักศึกษาทุกคนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในครั้งแรก แต่หากนักศึกษาประสงค์ที่จะเปลี่ยนที่ฝึกงานใหม่หลังจากฝึกงานไปแล้วเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง จะมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนที่ฝึกงาน 1,500/ครั้ง

   1.7 นักศึกษาที่ถูกส่งตัวกลับเนื่องจากกระทำผิดระเบียบของหน่วยงานที่กำลังฝึกงานอยู่ จะต้องวางเงินประกันการฝึกงาน จำนวน 2,000 บาท ในการฝึกงานที่แห่งใหม่ และ เมื่อฝึกงานที่แห่งใหม่จบครบตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว โรงเรียนฯ จะคืนเงินประกันให้ (ภายใน 15 วัน นับจากวันครบกำหนดฝึกงาน)

   1.8 หากนักศึกษาเมื่อเปลี่ยนที่ฝึกงานแล้ว แต่ไม่สามารถฝึกงานครบตามกำหนด หรือกระทำผิดระเบียบการฝึกงาน นักศึกษาจะถูกปรับไม่คืนเงินประกันการฝึกงาน หากต้องเริ่มฝึกงานใหม่จะต้องวางเงินประกันการฝึกใหม่อีกครั้ง จำนวน 2,000 บาท และโรงเรียนฯ จะคืนเงินประกันให้เมื่อฝึกงานครบตามกำหนด (ภายใน 15 วัน นับจากวันครบกำหนดฝึกงาน)

2. กฎ เกณฑ์ ระเบียบข้อปฏิบัติตัว ระหว่างการเข้าฝึกงานในสถานพยาบาล

   2.1 นักศึกษาต้องไม่ขาดฝึกงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้างานที่เป็นลายลักษณ์อักษร

   2.2 นักศึกษาต้องตรงต่อเวลา ห้ามมาสาย

   2.3 นักศึกษาต้องแต่งกายให้เรียบร้อย สุภาพ ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน

   2.4 นักศึกษาต้องเคารพเชื่อฟังคำสั่งของ หัวหน้างาน หรือเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลที่เข้าฝึกงานเสมอ

   2.5 นักศึกษาต้องปฏิบัติตัว ตาม กฎ ระเบียบของสถานพยาบาลนั้นๆ เสมือนเป็นพนักงานประจำ

   2.6 นักศึกษาต้องมีความซื่อสัตย์ ห้ามลักขโมยสิ่งของของเพื่อนร่วมงาน หรือทรัพย์สินของผู้ป่วยเด็ดขาด

   2.7 นักศึกษาต้องไม่กล่าวร้าย นินทา หรือทะเลาะวิวาท กับบุคคลในสถานพยาบาลที่ฝึกงาน

   2.8 นักศึกษาต้องพูดจาสุภาพ ไพเราะ และเป็นมิตรกับคนทุกคน

   2.9 นักศึกษาต้องมีความกระตือรือร้นเสมอ ในระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน

   2.10 นักศึกษาต้องเคารพในสิทธิของผู้ป่วย

3. กฎ เกณฑ์ ระเบียบการชำระค่าลงทะเบียน

   3.1 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนตรงเวลา ตามระเบียบของโรงเรียนฯ อย่างเคร่งครัด

   3.2 นักศึกษาต้องแจ้งฝ่ายการเงินล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน กรณีมีเหตุจำเป็นชำระล่าช้า

   3.3 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนผ่านฝ่ายการเงิน เท่านั้น

   3.4 นักศึกษาต้องติดต่อขอรับใบเสร็จทุกครั้งที่ชำระค่าลงทะเบียนเสร็จแล้ว

   3.5 นักศึกษาต้องชำระค่าปรับกรณี จ่ายค่าลงทะเบียนล่าช้า และไม่แจ้งฝ่ายการเงินให้ทราบล่วงหน้าก่อน ในอัตรา วันละ 100 บาท และรวมทั้งหมดปรับได้ไม่เกิน 1,000 บาท

   3.6 นักศึกษาจะไม่มีสิทธิเข้าสอบทั้งกลางภาค และปลายภาค หากค้างชำระค่าลงทะเบียน

   3.7 นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์เข้าฝึกงานในสถานพยาบาล หากไม่ชำระค่าลงทะเบียน

   3.8 นักศึกษาต้องเรียกใบเสร็จด้วยทุกครั้ง หลังชำระเงิน

4. กฎ เกณฑ์ ระเบียบการเข้าพักในหอพักของโรงเรียน

   4.1 ห้ามดื่มสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ และเสพยาเสพติดทุกประเภทในหอพัก ห้องพัก

   4.2 ห้ามเล่นการพนันทุกรูปแบบ

   4.3 ห้ามมั่วสุม ส่งเสียงดังรบกวนห้องข้างเคียง

   4.4 ห้ามประพฤติฉันชู้สาวในห้องพัก

   4.5 ห้ามพาเพื่อนต่างเพศ และบุคคลภายนอกเข้าภายในเขตห้องพักของโรงเรียนฯ เด็ดขาดำ

   4.6 ห้ามทะเลาะวิวาท หรือทำร้ายร่างกาย

   4.7 ห้ามพกอาวุธเข้าห้องพัก

   4.8 ห้ามนักศึกษา ย้ายหอพักเองโดยไม่ได้รับอนุญาต

   4.9 ห้ามขีด เขียนฝาผนัง หรือตอกตะปูให้เกิดความเสียหาย

   4.10 ห้ามออกนอกห้องพักหลังเวลาปิดหอและกลับเข้าห้องพักไม่เกินเวลา 22.30 น.

   4.11 ห้ามเปิดไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้ เมื่อไม่อยู่ในห้องพัก

บทลงโทษ การฝ่าฝืนระเบียบหอพัก

   - ตักเตือนด้วยวาจา

   - ตัดคะแนนความประพฤติ

   - ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

   - ปรับเงิน ครั้งละ 500 บาท

   - เชิญผู้ปกครองพบอาจารย์ฝ่ายปกครอง

   - ให้หมดสิทธิอยู่หอพักฟรี (เริ่มคิดค่าเช่าห้องพัก)

   - ชะลอส่งฝึกงานช้าออกไป 1 เดือน

หมายเหตุ : ความผิดที่ได้มีผู้อื่นกระทำไว้ให้เห็นแล้ว ถูกลงโทษแล้ว หากมีการกระทำผิดอีกในความผิดเดียวกันนั้น ฝ่ายปกครองอาจพิจารณาลงโทษ ในบทลงโทษอื่น โดยไม่ต้องตักเตือนก็ได้

5. กฎ เกณฑ์ ระเบียบการยืมอุปกรณ์ หนังสือ หรือตำราเรียน

   5.1 นักศึกษาต้องแจ้งอาจารย์ ผู้ควบคุมดูแลและวางบัตรประชาชนประกันเมื่อต้องยืมอุปกรณ์ ตำราเรียนของโรงเรียนฯ ทุกครั้ง

   5.2 นักศึกษาต้องชำระค่าปรับวันละ 10 บาท กรณีคืนล่าช้ากว่ากำหนด

   5.3 นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย สูญหาย ตามมูลค่าของสิ่งที่ยืมไป

   5.4 นักศึกษาต้องนำสิ่งที่ยืมไปมาคืนด้วยตัวเอง

6. กฎ เกณฑ์ ระเบียบการดูงาน เข้าค่าย และทัศนศึกษา นอกสถานที่

   6.1 นักศึกษาต้องมาตรงเวลาตามที่อาจารย์นัดหมาย

   6.2 นักศึกษาต้องแต่งกายถูกระเบียบของโรงเรียน

   6.3 นักศึกษาต้องพกพา ยารักษาโรคประจำตัวติดไปด้วย (กรณีมีโรคประจำตัว)

   6.4 นักศึกษาต้องเคารพกฎระเบียบของสถานที่ที่ไปเยี่ยมชม ดูงาน

   6.5 นักศึกษาต้องไม่หยิบจับ และแตะต้อง สิ่งของใดๆ ภายในสถานที่ที่ไปดูงาน หากไม่ได้รับอนุญาต

   6.6 นักศึกษาต้องไม่ส่งเสียงรบกวน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ ในสถานที่ที่เยี่ยมดูงาน ทัศนศึกษา

   6.7 นักศึกษาต้องเคารพกฎแห่งความปลอดภัยของส่วนรวม

7. กฎ เกณฑ์ ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา

   7.1 นักศึกษาต้องแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบทุกครั้งที่เข้าห้องเรียน

   7.2 นักศึกษาต้องแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบทุกครั้งที่มาติดต่อกับฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียน

   7.3 นักศึกษาต้องแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบทุกครั้งในการเข้าฝึกงานในสถานพยาบาล

   7.4 นักศึกษาต้องแต่งกายตามระเบียบที่กำหนดไว้ ในแต่ละหลักสูตรเท่านั้น

   7.5 นักศึกษาต้องจัดระเบียบของร่างกายให้สุภาพ เช่น ไม่ย้อมผมสีฉูดฉาด ทาสีเล็บ หรือไว้หนวดเครา

   7.6 นักศึกษาต้องแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบที่สะอาด สุภาพ ไม่เปิดเผยร่างกายจนเกินไป

8. กฎ เกณฑ์ ระเบียบการส่งนักศึกษาเข้าทำงาน และจัดหางานในสถานพยาบาล

   8.1 นักศึกษาต้องมีคะแนนภาคทฤษฎีผ่านตามเกณฑ์ประเมิน

   8.2 นักศึกษาต้องมีคะแนนภาคปฏิบัติผ่านตามเกณฑ์ประเมิน

   8.3 นักศึกษาต้องมีเวลาฝึกงานในสถานพยาบาลไม่น้อยกว่า 80 % ของเวลาฝึกงานทั้งหมด

   8.4 นักศึกษาต้องไม่ติดค้างค่าลงทะเบียนเรียน (ยกเว้นนักศึกษาที่มีสัญญาทุนกู้เรียน)

   8.5 นักศึกษาต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ทำผิดระเบียบของโรงเรียนอย่างร้ายแรง

   8.6 นักศึกษาต้องไม่เลือกงาน และมีความตั้งใจในการเข้าทำงาน

   8.7 นักศึกษาต้องมีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีความตรงต่อเวลา

   8.8 นักศึกษาจะได้รับการจัดหางานให้เพียงครั้งเดียว หากปฏิเสธงาน หรือไม่ต้องการจะทำงานหลังเรียนจบ หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม จนถูกประเมินงานไม่ผ่าน นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดำเนินการในการจัดหางานครั้งต่อไป

9. กฎ เกณฑ์ ระเบียบการขอสำเนาเอกสาร หรือพิมพ์เอกสาร

   9.1 นักศึกษาแจ้งต่อธุรการของโรงเรียนเพื่อขอสำเนาเอกสารส่วนตัว ในอัตราค่าสำเนา 100 สตางค์/แผ่น

   9.2 นักศึกษาแจ้งต่อธุรการของโรงเรียนเพื่อขอพิมพ์เอกสารส่วนตัวด้วยตัวเอง ในอัตราค่าพิมพ์ 5 บาทต่อแผ่น หรือ ให้เจ้าหน้าที่พิมพ์ให้ในอัตรา 10 บาทต่อแผ่น ถ้าพิมพ์สี คิด 20 บาทต่อแผ่น

   9.3 นักศึกษาต้องให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการทำสำเนาเอกสารให้

   9.4 นักศึกษาต้องไม่เปิด หรืองัดฝาเครื่องถ่ายเอกสารด้วยตัวเอง กรณีเครื่องมีปัญหา

10. กฎ เกณฑ์ ระเบียบการเข้าร่วมพิธีรับใบประกาศ

   10.1 นักศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานของแต่ละหลักสูตร

   10.2 นักศึกษาต้องไม่ติดค้างชำระค่าลงทะเบียน

   10.3 นักศึกษาต้องแจ้งความจำนงค์การเข้าร่วมงานหรือไม่เข้าร่วมงานในสถานที่และเวลาที่กำหนดไว้ ก่อนวันใบประกาศอย่างน้อย 1 สัปดาห์

   10.4 นักศึกษาต้องส่งมอบรูปถ่ายในชุดนักศึกษา 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ก่อนจบหลักสูตร

   10.5 นักศึกษาต้องออกค่าใช้จ่ายค่าเดินทางและอาหารของตนเอง และครอบครัวเองในการเข้าร่วมงาน

11. กฎ เกณฑ์ ระเบียบการออกใบประกาศนียบัตร รับรองคุณวุฒิ

   11.1 นักศึกษาต้องมีคะแนนผ่านตามหลักสูตรภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

   11.2 นักศึกษาต้องมีความประพฤติเรียบร้อย ดีงาม

   11.3 นักศึกษาต้องไม่ติดค้างค่าใช้จ่ายใดๆ กับฝ่ายการเงินของโรงเรียน

   11.4 นักศึกษาต้องไม่ค้างคืนเอกสาร เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ยืมไป

   11.5 นักศึกษาต้องไม่อยู่ระหว่างการทำทัณฑ์บน

12. กฎ เกณฑ์ ระเบียบการจ่ายค่าปรับต่างๆ

   12.1 นักศึกษาต้องชำระค่าปรับตามระเบียบที่กำหนด ที่ฝ่ายการเงินของโรงเรียนเท่านั้น

   12.2 นักศึกษาต้องเรียกใบเสร็จทุกครั้งที่ชำระค่าปรับ

13. กฎ เกณฑ์ ระเบียบการสมัครงาน และเข้าสัมภาษณ์งาน

   13.1 นักศึกษาต้องเตรียมเอกสารการสมัครให้พร้อม

   13.2 นักศึกษาต้องมาสมัครในช่วงเวลาที่เหมาะสมคือ วันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00 - 11.30 น.

   13.3 นักศึกษาต้องตรงเวลา เมื่อมีการนัดหมายสัมภาษณ์

   13.4 นักศึกษาควรต้องศึกษาข้อมูลของสถานพยาบาลที่จะเข้าสอบสัมภาษณ์ ก่อนล่วงหน้า

   13.5 นักศึกษาควรต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

   13.6 นักศึกษาควรต้อง แสดงความกระตือรือร้น ให้เห็นขณะสัมภาษณ์

   13.7 นักศึกษาควรต้องทบทวนความรู้ในวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะเข้ารับการสัมภาษณ์

14. กฎ ระเบียบเรื่อง การมีสิทธิเข้าสอบ / ไม่มีสิทธิเข้าสอบ

   14.1 นักศึกษาที่มีเวลาเรียนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปมีสิทธิเข้าห้องสอบได้ตามระเบียบ

   14.2 นักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไปมีสิทธิเข้าห้องสอบได้ตามระเบียบ แต่เมื่อสอบแล้วไม่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ จะต้องชำระค่าปรับหัวข้อวิชาละ 100 บาท

   14.3 นักศึกษาที่ค้างชำระค่าลงทะเบียน และเพิกเฉยไม่มาเขียนคำร้องขอผ่อนผันตามกำหนด

   14.4 นักศึกษาที่มีความประพฤติผิดระเบียบ อย่างร้ายแรง

   14.5 นักศึกษาที่แต่งกายไม่สุภาพ

   14.6 นักศึกษาที่ครูใหญ่ เห็นควรให้ชะลอการเข้าสอบ

15. กฎระเบียบ เรื่องการประเมินโทษนักศึกษา

   15.1 ความผิดลหุโทษในครั้งแรก ให้ตักเตือน

   15.2 ความผิดร้ายแรง ครั้งแรกให้ทำทัณฑ์บน บันทึกลายลักษณ์อักษร

   15.3 ความผิดลหุโทษในครั้งที่สอง ให้ทำทัณฑ์บน

   15.4 ความผิดร้ายแรง ครั้งที่สองให้เรียกผู้ปกครองพบ

   15.5 ความผิดลหุโทษในครั้งที่สาม ให้เรียกผู้ปกครองพบ

   15.6 ความผิดร้ายแรง ครั้งที่สามให้พักการเรียน 1 ภาคการศึกษา

   15.7 ความผิดลหุโทษในครั้งที่สี่ ให้ปรับเกรดลงทุกวิชา ไม่เกิน C

   15.8 ความผิดร้ายแรง ครั้งที่สี่ให้ไล่ออก

   15.9 ความผิดลหุโทษในครั้งที่ห้า ให้พักการเรียน 1 ภาคการศึกษา

ความผิดลหุโทษ

   - การแต่งกายผิดระเบียบ

   - การใช้วาจาก้าวร้าว ไม่สุภาพ

   - การผิดระเบียบหอพักทั่วไป

   - การดื่มสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์

   - การทะเลาะวิวาท

ความผิดร้ายแรง

   - การลักทรัพย์, การทำลายทรัพย์สินของโรงเรียน

   - การค้ายาเสพติด

   - การทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธการข่มขืน, การกระทำชำเรา ละเมิดทางเพศ

“สร้างทักษะวิชาชีพ เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาไทย พัฒนาไกลสู่อาเซียน”

ติดต่อเรา

โรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย เลขที่ 168/25 หมู่ 4 ถ.บางนา-ตราด กม.29 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
โทร : 02-338-1324-6 , 087-655-5459 , 080494-5241 โทรสาร : 02-708-7595

เมนูหลัก : หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | การสมัครเรียน | การจัดหางาน | สวัสดิการ | ภาพกิจกรรม | ข่าวสาร | ติดต่อเรา