FanPageสมัครเรียน


สมัครออนไลน์


ติดต่อสอบถาม


ติดต่อทางไลน์

หลักสูตร


"การบูรณาการดูแลสุขภาพผู้ป่วยทั่วไป ระยะเวลาเรียน 1 ปี"

(Integration Medical Assistant)

อัตราเวลาเรียน : หลักสูตร 1 ปี (2 ภาคการศึกษา) ใช้เวลาเรียนรวมภาคทฤษฎีตลอดหลักสูตร 730 ชั่วโมง ปฏิบัติการสาธิต 410 ชั่วโมง และฝึกงานในสถานประกอบการ 360 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,500 ชั่วโมง โดยแบ่งมีรายละเอียดของแต่ละภาคการศึกษา ดังนี้

1. หนึ่งปีการศึกษา ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 22 สัปดาห์ (5.1/2เดือน)

2. ภาคเรียนที่ 1 ระยะเวลาเรียน 6 เดือน เริ่มจากเดือน เมษายน - กันยายน มีชั่วโมงเรียนทั้งหมดตลอดทั้งภาคการศึกษา 750 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็นการเรียนภาคทฤษฎีบรรยาย 450 ชั่วโมง และ ภาคปฏิบัติ(สาธิต) 300 ชั่วโมง และ ฝึกงาน 0 ชั่วโมง

3. ปิดภาคเรียนที่ 1 ระยะเวลา 1/2 เดือน (ตุลาคม)

4. ภาคเรียนที่ 2 ระยะเวลาเรียน 5.1/2 เดือน เริ่มจากเดือนตุลาคม - มีนาคม มีชั่วโมงเรียนทั้งหมดตลอดภาคการศึกษา 750 ชั่วโมง โดยแบ่งการเรียนภาคทฤษฎีบรรยาย 280 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ(สาธิต) 110 ชั่วโมง และปฏิบัติจริงในสถานพยาบาล 360 ชั่วโมง (ประมาณ 2 เดือน)

5. ปิดภาคเรียนที่ 2 ระยะเวลา 1/2 เดือน (เมษายน)

6. ตลอดระยะเวลาในหลักสูตร แบ่งเป็นบรรยายรวม 730 ชั่วโมง และ ภาคปฏิบัติรวม 770 ชั่วโมง

7. การเรียนในระบบชั้นเรียน เปิดทำกำารสอนสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 1 รอบ รอบละ 8 ชั่วโมง (พักกลางวัน 1 ชั่วโมง, ภาคเช้า 3 ½ ชั่วโมง, ภาคบ่าย 3 ½ ชั่วโมง) วันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน และวันหยุดนักขัตฤกษ์

8. เวลาเรียนในแต่ละวัน เริ่มจาก เวลา 08.30 - 16.30 น. พักกลางวัน เวลา 12.00 น. - 13.00 น.

คุณสมบัติและพื้นความรู้ผู้เรียน

1. เชื้อชาติไทย/สัญชาติไทย

2. วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. – ป.ตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป

3. ชาย/หญิง อายุไม่น้อยกว่า 17 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร

4. หญิง สูง 145 ซม. / ชาย 155 ซม.

5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

6. ไม่มีความผิดปกติทางจิต

7. สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร / ชั่วโมงเรียน ทั้งหมด

1. โครงสร้างกลุ่มรายวิชาพื้นฐานสรีระร่างกายมนุษย์ และการเกิดโรค (50 ชั่วโมง)

รหัส
รายวิชา
BS01
กายวิภาค และสรีระวิทยา
BS02
โรคติดต่อที่พบบ่อย และการป้องกัน
BS03
โรคไม่ติดต่อที่พบบ่อย และการป้องกัน
รวมชั่วโมงทั้งหมด

2. โครงสร้างหมวดรายวิชาการดูแลสุขภาพเด็ก (350 ชั่วโมง)

รหัส
รายวิชา
CS01
หลักการดูแลเด็ก
CS02
พัฒนาการของเด็ก และจิตวิทยาการดูแลเด็กแต่ละวัย
CS03
กิจกรรมและนันทนาการสำหรับเด็ก
CS04
การทำความสะอาด และการเก็บรักษาอุปกรณ์ ที่ใช้สำหรับดูแลเด็ก
CS05
อาหาร และโภชนาการในเด็ก
CS06
อันตรายที่มักเกิดขึ้นกับเด็ก และการป้องกัน
CS07
อนามัยแม่และเด็ก
CS08
บทบาทและจรรยาบรรณของผู้ดูแลเด็ก
CS09
การฝึกภาคปฏิบัติการดูแลเด็กเล็ก
รวมชั่วโมงทั้งหมด

3. โครงสร้างกลุ่มรายวิชาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (350 ชั่วโมง)

รหัส
รายวิชา
ES01
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
ES02
จิตวิทยาผู้สูงอายุ
ES03
กิจกรรมและนันทนาการของผู้สูงอายุ
ES04
อาหาร และโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
ES05
เครื่องมือ อุปกรณ์ ใช้อำนวยความสะดวก สำหรับผู้สูงอายุ
ES06
ธรรมะ กับผู้สูงอายุ
ES07
บทบาทและจรรยาบรรณของผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ES08
การรักษาสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
ES09
การนวดกล้ามเนื้อสำหรับผู้สูงอายุ
ES10
การฝึกภาคปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ
รวมชั่วโมงทั้งหมด

4. โครงสร้างหมวดรายวิชา ประเภทของผู้รับบริการและสิทธิตามกฎหมาย (38 ชั่วโมง)

รหัส
รายวิชา
PS01
ผู้รับบริการสุขภาพ ใช้สิทธิประกันสังคม
PS02
ผู้รับบริการสุขภาพ ใช้สิทธิในโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
PS03
ผู้รับบริการสุขภาพ ใช้สิทธิกองทุนทดแทน
PS04
ผู้รับบริการสุขภาพ ใช้สิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย
PS05
ผู้รับบริการสุขภาพ ใช้สิทธิข้าราชการ / พนักงานของรัฐ
PS06
กฎหมายแรงงานที่ควรรู้
รวมชั่วโมงทั้งหมด

5. โครงสร้างหมวดรายวิชา จิตวิทยา ภาษา และการติดต่อสื่อสาร (116 ชั่วโมง)

รหัส
รายวิชา
LS01
ทักษะภาษาไทย เพื่ออาชีพ
LS02
การใช้ภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ
LS03
ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ในอาชีพ
LS04
ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม
LS05
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
LS06
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
LS07
ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ
LS08
ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
LS09
ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2
LS10
ทักษะชีวิต และมนุษยสัมพันธ์
LS11
เศรษฐกิจพอเพียง
LS12
จรรยาบรรณ จริยธรรม คุณธรรม มารยาทไทย
รวมชั่วโมงทั้งหมด

6. โครงสร้างหมวดรายวิชา สถานพยาบาล และ สถานประกอบการในธุรกิจสุขภาพ (51 ชั่วโมง)

รหัส
รายวิชา
HS01
สถานพยาบาลเบื้องต้น
HS02
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารสถานพยาบาล
HS03
การช่วยงานหัตถการ ทางการพยาบาลเบื้องต้น
HS04
งานบริการส่วนหน้า
รวมชั่วโมงทั้งหมด

7. โครงสร้างหมวดรายวิชา ระบบคุณภาพ และ มาตรฐานการให้บริการ (42 ชั่วโมง)

รหัส
รายวิชา
QS01
ระบบคุณภาพ และข้อกำหนดตามมาตรฐานการรับรององค์กร (International Organization for Standardization : ISO)
QS02
ระบบคุณภาพ และข้อกำหนดตามมาตรฐานการรับรองโรงพยาบาล (Hospital Accreditation : HA)
รวมชั่วโมงทั้งหมด

8. โครงสร้างหมวดรายวิชาความรู้ทั่วไปในการดูแลรักษาสุขภาพ (123 ชั่วโมง)

รหัส
รายวิชา
NS01
สุขศึกษาในสถานพยาบาล
NS02
อาหารเพื่อสุขภาพ(ชีวะจิต)
NS03
อนามัยชุมชนและครอบครัว
NS04
การจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาล
NS05
กีฬาเพื่อสุขภาพ
NS06
นวดเพื่อสุขภาพ
NS07
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
รวมชั่วโมงทั้งหมด

9. โครงสร้างหมวดรายวิชาเสริมหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง

รหัส
รายวิชา
NA01
การช่วยหัตถการทางการพยาบาล
LA01
การช่วยงานทางห้องปฏิบัติการ
PH01
การช่วยงานทางเภสัชกรรม
XR01
การช่วยงานทางรังสีวิทยา
DT01
การช่วยงานทางทันตคลีนิก
รวมชั่วโมงทั้งหมด

10. การฝึกงานในสถานประกอบการ

   10.1 นักศึกษาต้องเข้าทำการฝึกภาคปฏิบัติจริงใน สถานประกอบการ หลังเรียนจบภาคทฤษฎี เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน หรือ 360 ชั่วโมงขึ้นไป

   10.2 การฝึกงานของนักศึกษา จะถือว่าเป็นการทดลองงานในฐานะลูกจ้างไปพร้อมกัน หลังครบกำหนดฝึกงานแล้ว หากนักศึกษาได้รับการประเมินผ่าน ก็จะได้รับการบรรจุทำงานไปด้วย

รายละเอียดการจัดรอบการเรียน

1. เวลาเรียน

   1.1 เรียนสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 1 รอบ รอบละ 8 ชั่วโมง พักกลาง 1 ชั่วโมง เรียน 35 ชั่วโมง/สัปดาห์

   1.2 เรียนตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.300 - 16.30 น. พัก 12.00 – 13.00 น.

   1.3 พักกลางวัน 1 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 12.00 - 13.00 น.

   1.4 หนึ่งปี แบ่งเป็น 2 ภาคการเรียนปกติ

   1.5 ภาคเรียนที่ 1 เรียน 6 เดือน

   1.6 ภาคเรียนที่ 2 เรียน 5.1/2 เดือน

2. วันหยุด : หยุด 2 วันต่อสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

3. การทดสอบ / ประเมินผล

   3.1 เกณฑ์การประเมินผล การอนุมัติจบหลักสูตร์

   การอนุมัติการจบหลักสูตร แบ่งการประเมินเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

      3.1.1 การประเมินเวลาเรียนของผู้เรียน

         3.1.1.1 ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนในภาคบรรยายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเวลาทั้งหมด

         3.1.1.2 ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนในภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด

      3.1.2 การประเมินผลคะแนนรวมทุกรายวิชา

      - การประเมินผลรวมทุกรายวิชา ต้องมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

      3.1.3 การประเมินผลการฝึกงาน

      การประเมินผลคะแนนการฝึกงานมี 2 ระดับคือ

         - ผ่าน

         - ไม่ผ่าน

      สรุป การอนุมัติให้ผู้เรียนจบตามหลักสูตรได้ ผู้เรียนจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลได้หมด ทั้ง 3 ข้อ

   3.2 การสอบวัดผล/วิธีการเก็บคะแนนวัดผล

      3.2.1 สอบเก็บคะแนนในชั้นเรียน

      3.2.2 สอบกลางภาค 2 ครั้ง

      3.2.3 สอบปลายภาค 1 ครั้ง

      3.2.4 สอบจับเวลา (Spot test)

      3.2.5 สอบปฏิบัติจริง ต่อหน้าอาจารย์ประจำวิชา

      3.2.6 ฝึกงาน (Hospital practice)

4. การฝึกงานของนักศึกษา

หลังจากผ่านการเรียนหลักสูตรภาคทฤษฎีแล้ว ในภาคการเรียนที่ 2 นักศึกษาจะได้รับการส่งตัวเข้าฝึกภาคปฏิบัติในโรงพยาบาลและสถานพยาบาล หรือสถานประกอบการประเภทธุรกิจสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่เรียน เป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยมีระเบียบข้อบังคับการอนุมัติส่งฝึกงานดังนี้

- นักศึกษาต้องมีเวลาเข้าเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติรวมแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในแต่ละภาคการศึกษา

- นักศึกษาต้องมีคะแนนสอบกลางภาค ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

- นักศึกษาต้อง ไม่มีหนี้ค้างชำระค่าลงทะเบียนกับฝ่ายการเงิน

- นักศึกษาต้องเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยตลอดระยะเวลาการฝึกภาคปฏิบัติ

- นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติ จากอาจารย์ผู้ควบคุมรายวิชานั้นๆ

5. การออกประกาศนียบัตร

   4.1 เรียนจบหลักสูตร ( ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติฝึกงาน)

   4.2 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดแต่ละหลักสูตร

6. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

สถานศึกษามีนโยบายจัดให้มีกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัยของตนเอง การนันทนาการ และการส่งเสริมการทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการทำประโยชน์ต่อชุมชน ทำนุบำรุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน ลงมือปฏิบัติประเมินผล และปรับปรุงการทำงาน เช่น

   6.1 กิจกรรมตามประเพณี เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง เข้าพรรษา หรือ วันขึ้นปีใหม่ ฯ

   6.2 กิจกรรมตามหลักสูตร เช่น ทัศนะศึกษาดูงาน บริจาคโลหิต เยี่ยมบ้านพักคนชราฯ

   6.3 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น กีฬา , กิจกรรมเข้าจังหวะ (เต้นแอร์โรบิค)

7. ค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียนตามหลักสูตร(ปกติ)

   7.1 ค่าสมัคร/ขึ้นทะเบียนนักศึกษา 5,000 บาท (คิดรวมในค่าลงทะเบียนของเทอมแรก)

   7.2 ค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 (แบ่งชำระไม่เกิน 6 ครั้ง) หรือตามข้อตกลงกับฝ่ายการเงิน

   7.3 ค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 (แบ่งชำระไม่เกิน 5 ครั้ง) หรือตามข้อตกลงกับฝ่ายการเงิน

   7.4 ค่าเช่าหอพัก ฟรี บาท/ปี

   7.5 ค่าน้ำ + ไฟฟ้า เหมาจ่าย 6,000 บาท/ปี


ภาคเรียนที่
แผนการลงทะเบียนเรียนมาตรฐานกลาง
จำนวนรอบการผ่อนจ่าย
นักเรียน
เวลาเรียนตลอดหลักสูตร
ค่าธรรมเนียมการเรียน
1
6 ครั้ง
500
6 เดือน
45,000 บาท
2
5 ครั้ง
500
5. 1/2 เดือน
45,000 บาท
หมายเหตุ : การชำระค่าลงทะเบียน สามารถยื่นเรื่องผ่อนผันเวลาชำระ ช้าออกไปจากกำหนดได้ 2 สัปดาห์และ นักศึกษาที่ชำระไว้แล้วถึงร้อยละ 75 ของค่าลงทะเบียนทั้งหมด สามารถยื่นเรื่องขอทุนกู้ยืมเรียนได้

8. สวัสดิการที่โรงเรียนจัดให้สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนสมัครเรียน

   8.1 ชุดเครื่องแบบ 3 ชุด

   8.2 รองเท้า 1 คู่

   8.3 ชุดกีฬา 1 ชุด

   8.4 หนังสือ ตำราเรียน ตารางเรียน 10 เล่ม

   8.5 ชุดกิจกรรม 1 ชุด

   8.6 หอพักฟรีระยะเวลา 12 เดือน

   8.7 ค่ารักษาพยาบาล ตลอดระยะเวลา1ปี (วงเงินค่ารักษาไม่เกิน 10,000 บาท/คน/ปี)

   8.8 เอกสารหนังสือตำราเรียน อุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น

   8.9 ห้องเรียนติดเครื่องปรับอากาศทุกห้อง

   8.10 ทัศนะศึกษา ปีละ 1 ครั้ง ฟรี

   8.11 มีรถรับ-ส่ง วันเข้ารายงานตัว/มอบตัว

   8.12 กิจกรรมเข้าค่าย/แค้มป์ เดือนตุลาคม ทุกปี

   8.13 จัดหางานให้ ตลอดชีวิต

9. การจัดสวัสดิการภายในบริเวณโรงเรียน

   - มุมพักผ่อน / ห้องพักผ่อน / ศาลาทรงไทย

   - ห้องสมุด

   - ตู้น้ำดื่ม

   - ร้านค้าสวัสดิการ

   - ห้องอินเตอร์เน็ท

   - ห้องพยาบาล

   - ลานน้ำพุ

   - มีห้องสมุด ห้องพักผ่อนดูทีวี

   - โรงอาหาร

   - ทีวี ตู้เย็น ทุกห้องพัก

   - หอพักนักศึกษา

   - บริการเครื่องซักผ้า หยอดเหรียญ

   - มีสนามกีฬาสำหรับออกกำลังกาย

   - ที่พัก หอพัก หญิง/ ชาย ให้บริการ

ห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน

“สร้างทักษะวิชาชีพ เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาไทย พัฒนาไกลสู่อาเซียน”

ติดต่อเรา

โรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย เลขที่ 168/25 หมู่ 4 ถ.บางนา-ตราด กม.29 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
โทร : 02-338-1324-6 , 087-655-5459 , 080494-5241 โทรสาร : 02-708-7595

เมนูหลัก : หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | การสมัครเรียน | การจัดหางาน | สวัสดิการ | ภาพกิจกรรม | ข่าวสาร | ติดต่อเรา