FanPageสมัครเรียน


สมัครออนไลน์


ติดต่อสอบถาม


ติดต่อทางไลน์

การสมัครเรียน


ระเบียบรับสมัครนักเรียนโรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย

การรับนักเรียน

   คุณสมบัติผู้เรียน :

   - เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย

   - วุฒิ ม.6 สายวิทย์/ศิลป์ , ปวช. , ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา ( หรือเทียบเท่า)

   - ชาย / หญิง อายุ 17 – 35 ปี

   - มีบุคลิกภาพเหมาะสม และไม่เป็นอุปสรรคกับการเข้าศึกษา

   - สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

   - ไม่มีอาการผิดปกติทางจิต

เอกสาร/หลักฐานการรับสมัคร

   - สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

   - สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

   - สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

   - รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

   - หลักฐานการเรียน รด. (ถ้ามี)

   - หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

ขั้นตอนการสมัคร

   การสมัครในส่วนภูมิภาค :

   1. เตรียมเอกสารการสมัครเรียน/หลักฐานการรับสมัคร

   2. ยื่นเอกสารการสมัครเรียน กับวิทยากรแนะแนวประจำจังหวัดภูมิลำเนา

   3. ชำระเงินลงทะเบียนแรกเข้า 5,000 บาท

   4. ขอรับใบเสร็จรับเงิน

   5. แจ้งยืนยันการสมัคร มาที่ฝ่ายทะเบียนของโรงเรียน โทร. 087-466-5459

   การสมัครทางไปรษณีย์ :

   1. แจ้งความประสงค์การสมัครเรียนที่หมายเลข Hot line สายด่วน 087-655-5459 หรือ 080-494-4241 หรือ 02-338-1325-6 เพื่อขอรับใบสมัครทาง E-mail / Fax

   2. เตรียมเอกสารการสมัครเรียน/หลักฐานการสมัคร

   3. ชำระเงินค่าลงทะเบียนแรกเข้า 5,000 บาท ที่เคาเตอร์ธนาคารใดก็ได้ โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังนี้

      - ธนาคารกรุงไทย สาขาบางบ่อ บัญชีกระแสรายวัน หมายเลข 190-6-00111-1

      - ชื่อบัญชี บจก.เบญจรักษ์รวมชัย

   4. นำสำเนาใบโอนเงินค่าลงทะเบียนแรกเข้า 5,000 บาทที่ธนาคารออกให้ ไปถ่ายเอกสาร และส่งทางไปรษณีย์มายังฝ่ายทะเบียนของโรงเรียน พร้อมกับเอกสารตามข้อ. 2 ตามที่อยู่ดังนี้

      - คุณสรินยา อุดมไพรพฤกษ์ (ฝ่ายทะเบียน) เลขที่ 150/103 หมู่ที่ 7 ซ.วัดศรีวารีน้อย ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

   5. ส่งเป็นเอกสารลงทะเบียน

   6. แจ้งยืนยันการสมัครและส่งเอกสารแล้ว มาที่ฝ่ายทะเบียนของโรงเรียน โทร. 087-466-5459

   7. เมื่อฝ่ายทะเบียนได้รับเอกสาร จะแจ้งกลับยืนยันการสมัครให้ทราบ ตามหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สมัคร

   การสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน :

   1. แจ้งความประสงค์การสมัครเรียน กับอาจารย์วิทยากรแนะแนว ประจำจังหวัดภูมิลำเนา หรือโทรศัพท์แจ้งที่หมายเลข สายด่วน 087-655-5459 หรือ 080-494-4241 หรือ 02-338-1325-6

   2. เตรียมเอกสารการสมัครเรียน/หลักฐานการรับสมัคร

   3. ยื่นเอกสารการสมัครเรียน ที่ฝ่ายทะเบียนธุรการของโรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย เลขที่ 168/25 หมู่.4 ถนนบางนา-ตราด กม.29(ฝั่งขาเข้า) ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ รถเมล์ผ่าน สาย 365 บางนา-บางประกง ,รถตู้ หมอชิต-บางบ่อ ,รถทัวร์สายชลบุรี-กรุงเทพ,Taxi โทร.02-338-1325-6 E-mail : benjarakruamchai@hotmail.com

   4. ชำระเงินลงทะเบียนแรกเข้า 5,000 บาท

   5. ขอรับใบเสร็จรับเงิน

ค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียนตามหลักสูตร(ปกติ)

   - ค่าลงทะเบียนแรกเข้า/ขึ้นทะเบียนนักศึกษา 5,000 บาท (คิดรวมในค่าลงทะเบียนของเทอมแรก)

   - ค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 (แบ่งชำระไม่เกิน 6 ครั้ง) หรือตามข้อตกลงกับฝ่ายการเงิน

   - ค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 (แบ่งชำระไม่เกิน 5 ครั้ง) หรือตามข้อตกลงกับฝ่ายการเงิน


ภาคเรียนที่
แผนการลงทะเบียนเรียนมาตรฐานกลาง
จำนวนรอบการผ่อนจ่าย
นักเรียน
เวลาเรียนตลอดหลักสูตร
ค่าธรรมเนียมการเรียน
1
6 ครั้ง
500
6 เดือน
45,000 บาท
2
5 ครั้ง
500
5. 1/2 เดือน
45,000 บาท
หมายเหตุ : การชำระค่าลงทะเบียน สามารถยื่นเรื่องผ่อนผันเวลาชำระ ช้าออกไปจากกำหนดได้ 2 สัปดาห์และ นักศึกษาที่ชำระไว้แล้วถึงร้อยละ 75 ของค่าลงทะเบียนทั้งหมด สามารถยื่นเรื่องขอทุนกู้ยืมเรียนได้

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

   - ค่าเช่าหอพักฟรี 12 เดือน

   - ค่าน้ำ + ไฟฟ้า เหมาจ่าย 6,000 บาท/ปี

   - ค่าธรรมเนียมเข้าพิธีรับใบประกาศ 5,000 บาท (ชำระก่อนออกฝึกงาน)

กำหนดการรับสมัครประจำปี

   - เปิดรับสมัครปีละ 1 รุ่น : วันที่ 1 มิถุนายน - 31 มีนาคม ของทุกปี

   - เปิดเรียน : 1 เมษายน (ของทุกปี)

   - ภาคเรียนที่ 1 : เมษายน - ตุลาคม

   - ภาคเรียนที่ 2 : พฤศจิกายน - มีนาคม

“สร้างทักษะวิชาชีพ เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาไทย พัฒนาไกลสู่อาเซียน”

ติดต่อเรา

โรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย เลขที่ 168/25 หมู่ 4 ถ.บางนา-ตราด กม.29 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
โทร : 02-338-1324-6 , 087-655-5459 , 080494-5241 โทรสาร : 02-708-7595

เมนูหลัก : หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | การสมัครเรียน | การจัดหางาน | สวัสดิการ | ภาพกิจกรรม | ข่าวสาร | ติดต่อเรา