คณะผู้บริหาร

โรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย

นายไพบูลย์ ทวีชัยถาวร

โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์

โรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ UNH Nursing Home


ทนพ.ไพรัตน์ อุดมไพรพฤกษ์

(ป.ตรี วทบ.เทคนิคการแพทย์/ป.โท บริหาร)

ผู้อำนวยโรงเรียน/ผู้รับใบอนุญาต


นางนวลน้อย เลิศตระกูล

(ป.ตรี พยาบาลวิชาชีพ)

ผู้บริหารหลักสูตร/ครูใหญ่


นางสรินยา อุดมไพรพฤกษ์

(ป.ตรี บริหาร/ป.โท.บริหาร)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน


นางสาวศุภธินันท์ สอนตา

(ป.ตรี บริหารธุรกิจ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายปกครองและทรัพยากรบุคคล


นางสาวนภัสนันท์ นาฏยปฏิรัตน์

(ป.ตรี บริหาร/ป.โท.บริหาร)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โครงการญี่ปุ่น

สถานที่ อาคาร และสิ่งแวดล้อม มีอาคารแยกสำหรับสำนักงาน หอพัก ห้องเรียน โรงอาหาร สวนพักผ่อน สนามกีฬาฯ

การจัดการเรียน-การสอน เน้นการสาธิตโดยครูวิชาชีพ และฝึกลงมือปฏิบัติทำจริง...ไม่เน้นการท่องจำ !!

ผลิตผล...สร้างคนคุณภาพ สู่สังคมไทย