ความเป็นมาของโรงเรียน

โรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย

โรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย

เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2547 โดย นพ.ชุตินันท์ พรหมมินทร์ ประธานชมรมโรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการ และทนพ.ไพรัตน์ อุดมไพรพฤกษ์ นักเทคนิคการแพทย์ ได้พยายามแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรระดับเจ้าหน้าที่ “พนักงานผู้ช่วยการแพทย์” แต่ละสาขาของโรงพยาบาลในเครือเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ในการเป็นผู้ช่วยของบุคลากรวิชาชีพสาขาต่างๆ ในโรงพยาบาล เช่น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเทคนิคการแพทย์ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย ขึ้นมาโดยความร่วมมือของทีมแพทย์ พยาบาล ในกลุ่มเครือชมรมโรงพยาบาลเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อผลิต และฝึกอบรมผู้สนใจ โดยรับผู้จบคุณวุฒิ ม.6, ปวช, ปวส ถึง ปริญญาตรีทุกสาขา โดยรับผู้สนใจที่มีอายุตั้งแต่ 17–35 ปี เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพสุขภาพ 1 ปี และเมื่อจบการฝึกอบรมก็จะจัดส่งเข้าทำงานโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ ที่สนใจ

ภายในระยะเวลาไม่นาน เริ่มมีโรงพยาบาลเอกชนต่างๆ ทั่วที่ทราบข่าว และสนใจติดต่อเข้ามา เพื่อให้ทางโรงเรียนฯ เพิ่มจำนวนผู้รับการฝึกอบรม และจัดส่งให้เข้าทำงานในโรงพยาบาลของตนเอง ทางโรงเรียนฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญ และดำเนินการขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ขอจัดตั้งเป็นโรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย เมื่อปี พ.ศ.2551

ปรัชญาและเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ภาระหน้าที่ของโรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน

“สร้างทักษะวิชาชีพ เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาไทย พัฒนาไกลสู่อาเซียน”

สร้างทักษะวิชาชีพ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนสื่อถึง ประเภทธุรกิจการศึกษาของโรงเรียนว่า เป็นการศึกษาวิชาชีพที่สามารถเข้าสู่ตลาดงานได้เลย และเป็นอาชีพเฉพาะด้าน ซึ่งจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการปฏิบัติ จนสามารถประกอบอาชีพตามหลักสูตรของโรงเรียนได้

เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาไทย หมายถึง หลักสูตรวิชาชีพสุขภาพของโรงเรียน สามารถทำให้ผู้เรียนปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้านธุรกิจสุขภาพได้ โดยโรงเรียนจะมีฝ่ายงานจัดหางาน เป็นผู้ประสานกับภาคธุรกิจไว้รองรับผู้เรียนหลังจบหลักสูตร ทำให้ผู้เรียนมีงานทำ มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถมีทุนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้

พัฒนาไกลสู่อาเซียน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมีแผนมุ่งรองรับการรวมกลุ่มทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน ในปี 2560 ซึ่งโรงเรียนอาจมีการปรับปรุงหลักสูตรในภาคภาษาอังกฤษ ไว้รองรับผู้เรียนจากประชาคมอาเซียน เมื่อมีความพร้อม

วิสัยทัศน์ (Vision)

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนวิชาชีพสุขภาพอันดับหนึ่งของประเทศ ในด้าน

การให้การศึกษา

การพัฒนาอาชีพ

การช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยให้ดีขึ้น พร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โรงเรียนให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในทุกๆ ด้าน เพื่อให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับเป็นอันดับหนึ่ง ในทั้งด้านคุณภาพการศึกษา การสร้างอาชีพที่หลากหลายในตลาดงานธุรกิจต่างๆ สำรับรองรับผู้เรียน ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยภาครัฐยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไทย ให้พร้อมเข้ารับทุกผลกระทบ ในอนาคตจากการเข้าสู่ยุคประชาคมอาเซียนของประเทศไทย

พันธกิจ (Mission)

มุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพทุกๆ ด้านในการดำเนินกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียนฯ ให้เกิดเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสังคมไทย โรงเรียนให้คำมั่นสัญญาต่อสังคม ว่าจะปรับปรุงคุณภาพการดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาในทุกด้านของโรงเรียนให้เกิดเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสังคมไทย ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ

เป้าหมายของโรงเรียน

1. คุณภาพการผลิตบุคลากรวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการในธุรกิจสุขภาพต่างๆ เช่นโรงพยาบาลต่างๆ คลินิกศูนย์การแพทย์ โรงเรียนอนุบาล และศูนย์ดูแลเด็ก หรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (> ร้อยละ 90 ของผู้สำเร็จหลักสูตร ได้รับคัดเลือกเข้าทำงานในสถานประกอบการ)

2. คุณภาพการผลิตบุคลากรวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของนักเรียนในสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น โรงเรียนมัธยม วิทยาลัย หรือประชาชนทั่วไป จนได้รับความเชื่อถือสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรเพิ่มขึ้นทุกปี (มีนักเรียนสมัครเพิ่มขึ้นทุกปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 15)