หลักสูตร

Japanese Caregiver 1 ปี

Japanese Caregiver Program 1.0-1.6 ปี เป็นหลักสูตรที่ฝึกอบรมให้กับผู้สนใจทำงานเป็น Japanese Caregiver Program ที่มีความรู้ ความสามารถ/ในการเป็นผู้ช่วยแพทย์ในโรงพยาบาลประเทศญี่ปุ่น มีระยะเวลาการเรียนตลอดหลักสูตร 1.6 ปี(1 ปี 6 เดือน)โดยเนื้อหาการเรียนเกี่ยวข้องกับ การช่วยงานทางการแพทย์ การพยาบาล และกายภาพบำบัดการฟื้นฟูสุขภาพในด้านต่างๆ ผู้ที่เรียนจบในหลักสูตรนี้ จะถูกส่งตัวเข้าทำงานในโรงพยาบาล ณ ประเทศญี่ปุ่น ในตำแหน่งต่างๆ เช่น

ผู้ช่วยงานการแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุ

ผู้ช่วยงานการพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุ

ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดและการดูแลผู้สูงอายุ

ผู้ช่วยนักกิจกรรมบำบัด และการดูแลผู้สูงอายุ

เนื่องจากในประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมานานก่อนประเทศไทย ปัจจุบันจากประชากรญี่ปุ่น 127 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุ (อายุ 65 ขึ้นไป) ถึง 32 ล้านคน หรือหนึ่งในสี่ (ผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นไป มีจำนวนถึง 40 ล้าน หรือหนึ่งในสาม) ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าภายในปี 2025 (พ.ศ. 2568) สังคมญี่ปุ่นจะต้องการคนดูแลผู้สูงอายุ (Japanese Caregivers) อย่างน้อย 370,000 คน ทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นหาวิธีการที่จะแก้กฎหมาย ให้วีซ่าทำงาน แก่แรงงานที่มาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระของการดูแลผู้สูงอายุของชาวญี่ปุ่น ที่กำลังเป็นปัญหาระดับชาติ เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรด้านนี้

โรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย จึงมีความร่วมมือกับ สถาบันภาษา ISI ซึ่งเป็นสถาบันสอนภาษาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และ Partners อีก 2 องค์กรคือ บริษัท Terminal Japan จำกัด และบริษัท Man Power จำกัด ตัวแทน (Agency) รับสมัครผู้สนใจที่จะทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น ในตำแหน่งดูแลผู้สูงอายุ (Elder Caregiver) ในสัญญาจ้างงาน 3-5 ปี

รายวิชาเรียน(ในหลักสูตร)

วิชา การบูรณาการดูแลสุขภาพทั่วไปในผู้สูงอายุ เวลาเรียน 1,500 ชั่วโมง

กลุ่มวิชาที่เปิดสอน

1.1 ภาคเรียนที่ 1 (6 เดือน)
1.1.1 วิชาชีพการบูรณาการดูแลสุขภาพทั่วไป
1.1.2 ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น(ความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับพื้นฐาน)
1.2 ภาคเรียนที่ 2 (6 เดือน)
1.2.1 วิชาชีพการบูรณาการดูแลสุขภาพทั่วไป
1.2.2 ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง(ความรู้ภาษาระดับ N5-N4)
1.2.3 เตรียมสอบภาษาญี่ปุ่น(วัดความรู้ภาษาระดับ N5-N4)
1.3 วันเวลาเรียน : เรียนวันอังคาภาคเรียนที่ 3 (6 เดือน)
1.3.1 ภาษาญี่ปุ่นระดับสูง(ความรู้ภาษาระดับ N4-N3)
1.3.2 การฝึกงานในสถานประกอบการธุรกิจสุขภาพ 2 เดือน
1.3.3 ศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น
1.3.4 เตรียมสอบภาษาญี่ปุ่น(วัดความรู้ภาษาระดับ N4-N3)
1.3.5 กระบวนการทางเอกสาร วีซ่า การเดินทาง การทำสัญญาจ้างงาน

โดยรับสมัคร ทั้งชายหรือหญิง อายุตั้งแต่ 18-30 ปี มีวุฒิการศึกษาระดับ ม.6-ปริญญาตรี เข้าศึกษาในหลักสูตร Japanese Care Giver ระยะเรียน 1 ปีครึ่งของโรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย ซึ่งจะสอนทั้งหลักสูตรการพยาบาลผู้สูงอายุและภาษาญี่ปุ่น และนำนักศึกษาทั้งหมด เดินทางไปดูงาน ณ โรงพยาบาลที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเตรียมตัวเข้าทำงานเป็น Elderly Care giver ในโรงพยาบาลวาฟุไกประเทศญี่ปุ่น มีรายได้/เดือนและสวัสดิการโดยรวมประมาณ 200,000 เยนต่อเดือนหรือ 2,400,000 เยนต่อปี (65,000 บาท/เดือน หรือ 780,000 บาท/ปี) และมีอาหารกลางวันฟรี 1 มื้อ ทำงานที่โตเกียว และสถานประกอบการสุขภาพต่างๆทั่วประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กรรับและจัดส่งทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งไทยและญี่ปุ่น

การทำงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

1. เงินเดือนและสวัสดิการรวมประมาณ 200,000 เยน / เดือน (กรณีที่ทำงานในโตเกียว ถ้าต่างจังหวัด หรือต่างภูมิภาค ค่าตอบแทนจะลดลงตามค่าครองชีพในภูมิภาคนั้น)

2. มีที่พักราคาประหยัด พร้อมอาหารกลางวันฟรี

3. ทำงานจันทร์ถึงศุกร์ 5 วัน/สัปดาห์ ผ่าน 6 เดือนไปแล้ว สามารถทำ OT ได้

4. มีประกันสังคมและประกันสุขภาพ

5. ให้การอบรมความรู้พื้นฐานการพยาบาลและรายละเอียดการทำงาน ที่ญี่ปุ่นก่อนเริ่มงาน 1 เดือน

รายละเอียดงาน

Elderly Care giver จะดูแลผู้สูงอายุอายุญี่ปุ่น ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม ยา ตามมื้อเวลาที่กำหนด ดูแลผู้สูองอายุอาบน้ำ เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า เปลี่ยนเครื่องนอน ดูแลทำความสะอาดพื้นโดยรอบ พาผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ตามช่วงเวลาต่าง ๆ อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานดูแลผู้สูงอายุในสถานบริบาลของประเทศญี่ปุ่น ผู้ที่จะได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ จะต้องมีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นที่ระดับ N4 ขึ้นไป ซึ่งโรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย และสถาบันภาษา ISI จะจัดการเรียน-การสอนเตรียมความสามารถด้านนี้ให้กับผู้เรียนเป็นระยะเวลา 1.6 ปี ก่อนที่จะเดินทางไปญี่ปุ่น โดยทางโรงเรียนฯ และ สถาบันภาษา ISI หรือองค์กรที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ของทั้งไทยและญี่ปุ่น จะเป็นผู้จัดหาที่พักใกล้สถานที่ทำงานให้ท่าน ซึ่งค่าจ้างที่ได้รับนี้สูงกว่าอัตราค่าแรงขั้นต่ำของแต่ละพื้นที่ในญี่ปุ่น และเป็นอัตราเดียวเท่ากับที่คนญี่ปุ่นทำงานแบบเดียวกันได้รับ โอกาสปรับขึ้นทุกปีขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางภาษาและความสามารถในการทำงาน