หลักสูตร

Japanese Caregiver 8 เดือน

Japanese Caregiver 8 เดือน การเรียนภาษาญี่ปุ่น ระดับ ต้น/กลาง/สูง ช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารกับผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น ซึ่ง Japanese Caregiver ทุกคนมีความจำเป็นต้องเรียนรู้ เพื่อให้สามารถสื่อสารและสร้างความไว้วางใจระหว่างผู้สูงอายุ กับผู้ดูแลได้เป็นอย่างดี โดยมีรายละเอียดเนื้อหาที่ผู้เรียน จำเป้องเรียนรู้ มีดังต่อไปนี้

วิชาภาษาญี่ปุ่นระดับต้น

ระยะเวลา รวมตลอดหลักสูตรใช้เวลา 160 ชั่วโมง

พื้นความรู้ของผู้เรียน

1. จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา 6 เป็นอย่างต่ำ

2. อายุไม่ต่ำกว่า 12 ปี

จุดประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐาน

2. เพื่อให้มีทักษะเบื้องต้นในการฟัง พูด อ่าน และ เขียน

3. เพื่อให้มีเตคติที่ดีและสามารถนำภาษาญี่ปุ่นไปใช้สื่อสารได้

4. เพื่อให้ความสามารถนำความรู้ในวิชาภาษาญี่ปุ่นไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้

(รวมตลอดหลักสูตรใช้เวลาเรียน 160 ชั่วโมง)

รายการสอน

1. การใช้ภาษาและหลักไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน

1.1 ศึกษาหน้าที่ต่าง ๆ ของคำในประโยค

คำถาม

คำสรรพนาม

คำกริยา

คำคุณศัพท์

คำบุพบท และ คำสันธาน

คำช่วย

1.2 ศึกษาโครงสร้างของประโยค และการใช้

ประโยคบอกเล่า

ประโยคปฏิเสธ

ประโยคคำถาม

ประโยคขอร้อง

2. การเขียน

เขียนอักษรโรมันจิ (Romanji)

เขียนอักษรฮิรางานะ (Hiragana) 46 ตัว

การผสมอักษรเป็นคำศัพท์

การเขียนประโยคสั้น ๆ ที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน จำนวน 50 ตัว

3. การอ่าน

การอ่านอักษรฮิรางานะ (Hiragana)

การอ่านออกเสียงถูกต้อง

การอ่านคำศัพท์

การฝึกอ่านประโยคต่าง ๆ

4. การพูดและการฟัง

การนับจำนวนและตัวเลข

การพูดแนะนำตนเอง

กล่าวคำทักทาย ในโอกาสต่าง ๆ

การกล่าวคำขอบคุณ ขอโทษ เสียใจ คำอำลา

การพูดถาม – ตอบ เกี่ยวกับสถานที่ ทิศทาง ดินฟ้าอากาศ

ฝึกปฏิบัติการพูดสนทนาในชีวิตประจำวัน

5. การจัดการทางอาชีพ

การจัดหาแหล่งงาน

การสมัครงาน

การประเมินผล

1. สัดส่วนระหว่างภาคทฤษฎี : ปฏิบัติ เป็นร้อยละ 40 : 60

2. เกณฑ์การตัดสิน ร้อยละ 60

วิชาภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง

ระยะเวลา รวมตลอดหลักสูตรใช้เวลา 160 ชั่วโมง

พื้นความรู้ของผู้เรียน

1. จบการศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระดับต้น หรือ

2. จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

3. อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี

จุดประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้เข้าภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง

2. เพื่อให้มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง

3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีและสามารถนำภาษาญี่ปุ่นไปใช้สื่อสารได้

4. เพื่อให้สามารถนำความรู้ในวิชาภาษาญี่ปุ่นไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้

(รวมตลอดหลักสูตรใช้เวลาเรียน 160 ชั่วโมง)

รายการสอน

1. การใช้ภาษาและหลักไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ศึกษาหน้าที่ต่างๆ ของคำในประโยค คำกริยาในรูปต่างๆ การใช้คำช่วย NO แทนที่คำนาม การใช้คำคุณศัพท์ที่ขยายกริยา

1.1 ศึกษารูปแบบของประโยค

ประโยคบอกความรู้สึก และความต้องการ

ประโยคบอกความสามารถ

ประโยคบอกจุดประสงค์ของกริยา “ไป มา กลับ”

2. การเขียน

เขียนอักษรคาตาคานะ (Katakna)

เขียนผสมอักษรเป็นคำศัพท์

การผสมอักษรเป็นคำศัพท์การเขียนประโยคเหตุผล ประโยคขัดแย้ง

การเขียนตัวอักษรคันจิ (Kanji)เพิ่มเติม 150ตัว

ฝึกการเรียน บรรยาย เรื่องราวส่วนตัว และข้อมูลอื่นๆ

ฝึกการเขียนแนะนำสถานที่ต่างๆ

3. การอ่าน

ฝึกอ่านอักษร คาตาคานะ (Katakana)

การฝึกอ่านเป็นรูปประโยค

ฝึกการอ่านคำสั่ง

ฝึกการอ่านคำแนะนำทั่วไป

ฝึกการอ่านแบบฟอร์มที่จำเป็นกับการสมัครงาน

ฝึกอ่านตัวอักษร คันจิ (Kanji) ที่นำมาประสมเป็นศัพท์

4. การพูดและการฟัง

ฝึกบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ กล่าวอวยพร

พูดแนะนำหน้าที่การงานของตนเอง

ฝึกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว

ฝึกความสามารถการฟังจากเจ้าของภาษาโดยเน้นการฟังเพื่อจับใจความ

5. การจัดการทางอาชีพ

การหาแหล่งงาน

การสมัครงาน

การประเมินผล

1. สัดส่วนระหว่างภาคทฤษฎี : ปฏิบัติ เป็นร้อยละ 40 : 60

2. เกณฑ์การตัดสิน ร้อยละ 60

อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน

ห้องปฏิบัติการทางภาษาพร้อมทั้งเครื่องอุปกรณ์ในการฟัง (Sound Lab)

โสตทัศนูปกรณ์ เช่น เครื่องบันทึกเสียง แถบบันทึกเสียง และวีดิทัศน์ เป็นต้น

วิชาภาษาญี่ปุ่นระดับสูง

ระยะเวลา รวมตลอดหลักสูตรใช้เวลา 160 ชั่วโมง

พื้นความรู้ของผู้เรียน

1. จบการศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง หรือ

2. จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

3. อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี

จุดประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าภาษาญี่ปุ่นระดับสูง

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และ เขียน

3. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีและสามารถนำภาษาญี่ปุ่นไปใช้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง

4. เพื่อให้สามารถนำความรู้ในวิชาภาษาญี่ปุ่นไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้

(รวมตลอดหลักสูตรใช้เวลาเรียน 160 ชั่วโมง)

รายการสอน

1. การใช้ภาษาและหลักไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น

ประโยคเปรียบเทียบ

ประโยคชักชวนเชิงขอความเห็นแบบสุภาพ

ประโยคบอกเหตุ

ประโยคแสดงความคิดเห็นเชิงคาดคะเน

ประโยคบอกความตั้งใจ

ประโยคที่แสดงกาลเวลา

2. การเขียน

เขียนอักษรคันจิ เพิ่ม 250 ตัว

การเข้าประโยคต่างๆ

ฝึกการเขียนจดหมาย โดยใช้สำนวนสุภาพในโอกาสต่างๆ

ฝึกการเขียนบทแสดงความคิดเห็น

ฝึกการเขียนสุนทรพจน์

3. การอ่าน

ฝึกการอ่านตัวอักษรคันจิ (Kanji)

ฝึกการอ่านเรื่องจากวารสาร ข่าวหนังสือพิมพ์

ฝึกอ่านเอกสารที่มักพบในสำนักงาน

ฝึกการอ่านเพื่อจับใจความ

4. การพูดและการฟัง

ฝึกการฟังจับใจความจากข่าว

ฝึกบทสนทากับเจ้าของภาษา

ฝึกบทสนทนาเฉพาะเหตุการณ์ เช่น พนักงานต้อนรับ ผู้ใช้บริการ ไปรษณีย์ นักท่องเที่ยว ฯลฯ เจ็บป่วย นัดหมาย การศึกษา ฯลฯ

ฝึกสนทนาเกี่ยวกับงานธุรกิจ – การค้า

5. การจัดการทางอาชีพ

การหาแหล่งงาน

การสมัครงาน

การประเมินผล

1. สัดส่วนระหว่างภาคทฤษฎี : ปฏิบัติ เป็นร้อยละ 40 : 60

2. เกณฑ์การตัดสิน ร้อยละ 60

อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน

ห้องปฏิบัติการทางภาษาพร้อมทั้งเครื่องอุปกรณ์ในการฟัง (Sound Lab)

โสตทัศนูปกรณ์ เช่น เครื่องบันทึกเสียง แถบบันทึกเสียง และวีดิทัศน์ เป็นต้น