FanPageสมัครเรียน


สมัครออนไลน์


ติดต่อสอบถาม


ติดต่อทางไลน์

การจัดหางาน

เมื่อนักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลาตามที่กำหนด โรงเรียนจะเป็นผู้จัดหางานในสถานประกอบการ ให้กับผู้เรียนทุกคน รับประกันการทำงาน 100% กับทางโรงพยาบาลชั้นนำทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑลและต่างจังหวัด และทางโรงเรียนยังได้รับความไว้วางใจจากทางโรงพยาบาลชั้นนำ 4 แห่งโดยร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารงานทรัพยากรบุคคล

กฎ กติกา การจัดหางาน

   กฎ เกณฑ์ ระเบียบการส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานพยาบาล

   1. นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนตามภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด

   2. นักศึกษาต้องมีคะแนนสอบภาคทฤษฎี ผ่านตามเกณฑ์ของแต่ละหลักสูตร

   3. นักศึกษาต้องไม่ค้างชำระค่าลงทะเบียนตามกำหนดเวลาของรอบการจ่ายในแต่ละงวด

   4. นักศึกษาต้องเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีมารยาทที่ดี

   5. นักศึกษาต้องไม่ต้องโทษอื่นใด ตามระเบียบของโรงเรียน

   6. โรงเรียนจะจัดสถานที่ฝึกงานให้นักศึกษาทุกคนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในครั้งแรก แต่หากนักศึกษาประสงค์ที่จะเปลี่ยนที่ฝึกงานใหม่หลังจากฝึกงานไปแล้วเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง จะมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนที่ฝึกงาน 1,500/ครั้ง

   7. นักศึกษาที่ถูกส่งตัวกลับเนื่องจากกระทำผิดระเบียบของหน่วยงานที่กำลังฝึกงานอยู่ จะต้องวางเงินประกันการฝึกงาน จำนวน 2,000 บาท ในการฝึกงานที่แห่งใหม่ และ เมื่อฝึกงานที่แห่งใหม่จบครบตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว โรงเรียนฯ จะคืนเงินประกันให้ (ภายใน 15 วัน นับจากวันครบกำหนดฝึกงาน)

   8. หากนักศึกษาเมื่อเปลี่ยนที่ฝึกงานแล้ว แต่ไม่สามารถฝึกงานครบตามกำหนด หรือกระทำผิดระเบียบการฝึกงาน นักศึกษาจะถูกปรับไม่คืนเงินประกันการฝึกงาน หากต้องเริ่มฝึกงานใหม่จะต้องวางเงินประกันการฝึกใหม่อีกครั้ง จำนวน 2,000 บาท และโรงเรียนฯ จะคืนเงินประกันให้เมื่อฝึกงานครบตามกำหนด (ภายใน 15 วัน นับจากวันครบกำหนดฝึกงาน)

   กฎ เกณฑ์ ระเบียบข้อปฏิบัติตัว ระหว่างการเข้าฝึกงานในสถานพยาบาล

   1. นักศึกษาต้องไม่ขาดฝึกงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้างานที่เป็นลายลักษณ์อักษร

   2. นักศึกษาต้องตรงต่อเวลา ห้ามมาสาย

   3. นักศึกษาต้องแต่งกายให้เรียบร้อย สุภาพ ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน

   4. นักศึกษาต้องเคารพเชื่อฟังคำสั่งของ หัวหน้างาน หรือเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลที่เข้าฝึกงานเสมอ

   5. นักศึกษาต้องปฏิบัติตัว ตาม กฎ ระเบียบของสถานพยาบาลนั้นๆ เสมือนเป็นพนักงานประจำ

   6. นักศึกษาต้องมีความซื่อสัตย์ ห้ามลักขโมยสิ่งของของเพื่อนร่วมงาน หรือทรัพย์สินของผู้ป่วยเด็ดขาด

   7. นักศึกษาต้องไม่กล่าวร้าย นินทา หรือทะเลาะวิวาท กับบุคคลในสถานพยาบาลที่ฝึกงาน

   8. นักศึกษาต้องพูดจาสุภาพ ไพเราะ และเป็นมิตรกับคนทุกคน

   9. นักศึกษาต้องมีความกระตือรือร้นเสมอ ในระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน

   10. นักศึกษาต้องเคารพในสิทธิของผู้ป่วย

การนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

   - นักศึกษาฝึกงานจะมีระยะเวลาฝึกงาน/ต่อสถานประกอบการอย่างน้อยเป็นเวลา 2 เดือน

   - นักศึกษาฝึกงานจะได้รับการนิเทศ เยี่ยมเยือนโดยคณะอาจารย์ อย่างน้อย 1 ครั้งในระช่วงระหว่างการฝึกงาน

การจัดหางาน

   เมื่อนักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลาตามที่กำหนด โรงเรียนจะเป็นผู้จัดหางานในสถานประกอบการ ให้กับผู้เรียนทุกคน รับประกันการทำงาน 100% ในสถานประกอบการต่อไปนี้

   1. การจัดหางานในสถานประกอบการโรงพยาบาลรัฐ/เอกชน

      - ผู้สำเร็จตามหลักสูตรทุกคนสามารถปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ในบทบาทเจ้าหน้าที่ช่วยงาน แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค และบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขา

   2. การจัดหางานในสถานพยาบาลทั่วไป

      - ผู้สำเร็จตามหลักสูตรทุกคนสามารถปฏิบัติงานในสถานพยาบาลเอกชน เช่น คลินิก ศูนย์การแพทย์ โพลีคลินิก ในบทบาทเจ้าหน้าที่ช่วยงาน แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค และบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขา

   3. การจัดหางานในต่างจังหวัด

      - ผู้สำเร็จตามหลักสูตรทุกคนสามารถปฏิบัติงานในสถานพยาบาลต่างๆ โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในต่างจังหวัดภูมิลำเนา ในบทบาทเจ้าหน้าที่ช่วยงาน แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค และบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขา

   4. การจัดหางานในธุรกิจร้านยา บริษัทจำหน่ายยา

      - ผู้สำเร็จตามหลักสูตรทุกคนสามารถปฏิบัติงานในการเป็นผู้ช่วยเภสัชกร ในห้องจ่ายยา ร้านขายยา บริษัทยาในประเทศ หรือในแผนกห้องเภสัชกรรมของโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ในบทบาทเจ้าหน้าที่ช่วยงานเภสัชกร

   5. การจัดหางานในศูนย์ตรวจวิเคราะห์โรคทางห้องปฏิบัติการ

      - ผู้สำเร็จตามหลักสูตรทุกคนสามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ (LAB)ของทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน และศูนย์ตรวจวิเคราะห์คลินิกเทคนิคการแพทย์อิสระเอกชน ในบทบาทเจ้าหน้าที่ช่วยงานนักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ในห้องปฎิบัติการ

   6. การจัดหางานในศูนย์ทันตกรรม

      - ผู้สำเร็จตามหลักสูตรทุกคนสามารถปฏิบัติงานช่วยงานทันตแพทย์ตรวจรักษาโรคฟัน จัดฟัน รักษารากฟัน ในบทบาทเจ้าหน้าที่ช่วยงานทันตแพทย์ในศูนย์ทันตกรรมทั้งของรัฐและเอกชน

   7. การจัดหางานในศูนย์ตรวจทางรังสี ห้อง X-ray

      - ผู้สำเร็จตามหลักสูตรทุกคนสามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางรังสี (X-ray Section)ของทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน และศูนย์ตรวจวิเคราะห์คลินิกรังสีแพทย์ รังสีเทคนิค ในบทบาทเจ้าหน้าที่ช่วยงานในแผนก X-ray

   8. การจัดหางานในโรงเรียนอนุบาล/สถานรับเลี้ยงเด็ก

      - ผู้สำเร็จตามหลักสูตรทุกคนสามารถปฏิบัติงานในห้องพยาบาลของโรงเรียนอนุบาล/สถานรับเลี้ยงเด็ก ในบทบาทของครูปฐมพยาบาล

   9. การจัดหางานในศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้สูงอายุ

      - ผู้สำเร็จตามหลักสูตรทุกคนสามารถปฏิบัติงานในห้องพยาบาลของศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้สูงอายุ ในบทบาทของ Care giver

ข้อมูล สถิติการจัดหางาน

   - ผู้สำเร็จหลักสูตรโดยเฉลี่ย

      - มากกว่าร้อยละ 95 ได้ทำงานในสถานประกอบการ สถานพยาบาล โรงพยาบาลฯ

      - ร้อยละ 1-3 ศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น

      - ร้อยละ1-2 ประกอบธุรกิจส่วนตัว

นิทรรศการการจัดหางาน

   - ทุกปีการศึกษา(ประมาณ มกราคม-กุมภาพันธุ์) โรงเรียนจะจัดนิทรรศการ มหกรรมการจัดหางาน โดยเชิญโรงพยาบาลและสถานพยาบาลชั้นนำจากทั่วประเทศ กว่า 100 แห่ง มาจัดแสดงบูธตำแหน่งงานว่าง และรับสมัครนักศึกษาเข้าทำงานที่หอประชุมโรงเรียนฯ (ก่อนนักศึกษาจบหลักสูตร 2 เดือน) โดยนักศึกษาไม่ต้องออกไปหางานทำเอง

“สร้างทักษะวิชาชีพ เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาไทย พัฒนาไกลสู่อาเซียน”

ติดต่อเรา

โรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย เลขที่ 168/25 หมู่ 4 ถ.บางนา-ตราด กม.29 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
โทร : 02-338-1324-6 , 087-655-5459 , 080494-5241 โทรสาร : 02-708-7595

เมนูหลัก : หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | การสมัครเรียน | การจัดหางาน | สวัสดิการ | ภาพกิจกรรม | ข่าวสาร | ติดต่อเรา