หลักสูตร

Thai Caregiver 1 ปี

หลักสูตรการบูรณาการดูแลสุขภาพทั่วไป (Thai Caregiver 1 ปี) มีระยะเวลาการเรียนตลอดหลักสูตร 1 ปี โดยเนื้อหาการเรียนเกี่ยวข้องกับ การช่วยงานทางการแพทย์ การพยาบาล และวิชาชีพเฉพาะทางด้านต่างๆ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วไป เช่น เภสัชกร นักรังสีเทคนิค เทคนิคการแพทย์ ทันตแพทย์ เป็นต้น ผู้ที่เรียนจบในหลักสูตรนี้ จะถูกส่งตัวเข้าทำงานในส่วนงานต่างๆของโรงพยาบาล เช่น

ห้องตรวจแพทย์

แผนกการพยาบาล

แผนกห้องจ่ายยา

แผนกปฏิบัติการรังสีการแพทย์(X-ray)

แผนกห้องปฏิบัติการชัณสูตรโรค(LAB)

แผนกกายภาพบำบัดฟื้นฟู

แผนกตรวจสุขภาพประจำปี

แผนกห้องทันตกรรม

แผนกห้องฉุกเฉิน/ไอซียู/OPD/IPD

ซึ่งบุคลากรด้านเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยนี้ มีความต้องการอย่างสูงมากในตลาดงานทางด้านสุขภาพ เนื่องจากบุคลากรเหล่านี้ จะทำหน้าที่เป็นลูกมือ ทีมงานของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในการจัดเตรียมผู้ป่วยก่อนเข้ารับการรักษา และจัดเตรียมเครื่องมือทางการแพทย์ การช่วยหัตถการทางการพยาบาล การช่วยจัดยา หรือการช่วยแพทย์ทำการตรวจวินิจฉัยโรค

รายวิชาเรียน(ใน 1 ปี)

ลำดับ หมวดรายชื่อ
1 หมวดรายวิชาพื้นฐานสรีระร่างกายมนุษย์ และการเกิดโรค
2 หมวดรายวิชาการบริบาล และการดูแลสุขภาพเด็ก
3 หมวดรายวิชาการบริบาล และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
4 หมวดรายวิชาประเภทของผู้รับบริการทางสุขภาพ และสิทธิต่างๆ ตามกฏหมาย
5 หมวดรายวิชาภาษา การติดต่อสื่อสาร และจิตวิทยาการให้บริการ
6 หมวดรายวิชาสถานพยาบาล และสถานประกอบการในธุรกิจสุขภาพ
7 หมวดรายวิชาระบบคุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการ
8 หมวดรายวิชาความรู้ทั่วไปในการดูแลรักษาสุขภาพ
9 หมวดรายวิชา การฝึกงานในสถานประกอบการธุรกิจสุขภาพ

ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลแต่ละแห่ง ส่วนใหญ่จะมีข้อจำกัดในการว่าจ้างบุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย์ ซึ่งบุคลากรเหล่านี้มีจำนวนจำกัด และมีราคาค่าจ้างค่อนข้างสูงมาก ทำให้การว่าจ้างบุคลากรเหล่านี้ของแต่ละโรงพยาบาล ไม่สามารถจัดจ้างได้อย่างเพียงพอตามจำนวนมาตรฐานที่ต้องการ จึงจำเป็นที่จะต้องมีบุคลากรระดับพนักงานผู้ช่วย มาเป็นมือลูกทีม หรือเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ที่คอยสนับสนุน รับคำสั่งทางการแพทย์ ในการช่วยแพทย์ดูแลรักษา หรือให้บริการกับผู้ป่วยที่มีจำนวนมาก และเป็นการสนองตอบความต้องการของโรงพยาบาลด้วย ที่ต้องให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ด้วยการบริการตลอด 24 ชั่วโมง จึงต้องมีบุคลากรจำนวนมากคอยเข้าเวร ผลัดเปลี่ยนกะเวลาทำงาน ตลอดทั้งวัน ผู้ที่เรียนจบตามหลักสูตรนี้ จึงเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดงานโรงพยาบาลของประเทศไทย ณ ปัจจุบัน มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 15,000 – 25,000 บาท/เดือน ซึ่งถือว่ามีรายได้อยู่ในระดับเกณฑ์ที่ดี สำหรับงานเจ้าหน้าที่ช่วยงานการแพทย์ในประเทศไทย