หลักสูตร

Thai Caregiver 6 เดือน

การบริบาลดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 840 ชั่วโมง (6 เดือน) การบริบาลเด็กและผู้สูงอายุ จัดเป็นเป็นวิชาพื้นฐานของบุคลากรผู้ช่วยการพยาบาล หรือผู้ช่วยเหลือผุ้ป่วยที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลแต่ละแห่ง ส่วนใหญ่จะมีข้อจำกัดในการว่าจ้างบุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย์ ซึ่งบุคลากรเหล่านี้มีจำนวนจำกัด และมีราคาค่าจ้างค่อนข้างสูงมาก ทำให้การว่าจ้างบุคลากรเหล่านี้ของแต่ละโรงพยาบาล ไม่สามารถจัดจ้างได้อย่างเพียงพอตามจำนวนมาตรฐานที่ต้องการ จึงจำเป็นที่จะต้องมีบุคลากรระดับพนักงานผู้ช่วยการบริบาลการบริบาลดูแลเด็กและผู้สูงอายุ เพื่อมาเป็นมือลูกทีม หรือเป็นพนักงานที่คอยสนับสนุน รับคำสั่งทางการพยาบาล ในการช่วยพยาบาลดูแลทำหัตถการ หรือให้บริการกับผู้ป่วยที่มีจำนวนมาก และเป็นการสนองตอบความต้องการของโรงพยาบาลด้วย ที่ต้องให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ด้วยการบริการตลอด 24 ชั่วโมง จึงต้องมีบุคลากรจำนวนมากคอยเข้าเวร ผลัดเปลี่ยนกะเวลาทำงาน ตลอดทั้งวัน ผู้ที่เรียนจบตามหลักสูตรนี้ จึงเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดงานโรงพยาบาลของประเทศไทย ณ ปัจจุบัน มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 15,000 – 25,000 บาท/เดือน ซึ่งถือว่ามีรายได้อยู่ในระดับเกณฑ์ที่ดี สำหรับงานบริบาลดูแลเด็กเล็ก และผู้สูงอายุในประเทศไทย

3.1 หลักสูตรการดูแลเด็กเล็ก
เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 420 ชั่วโมง

ลำดับ รายวิชา
1 หลักสูตรการดูแลเด็ก
2 การพัฒนาของเด็ก และจิตวิทยาการ
ดูแลเด็ก ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
3 กิจกรรมและนันทนาการสำหรับเด็ก
4 การทำความสะอาดเก็บและรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านและบริเวณบ้าน
5 อาหาร และโภชนาการในเด็ก
6 อันตรายที่มักเกิดขึ้นกับเด็ก แลการป้องกัน
7 สุขศึกษา
8 บทบาทและจรรยาบรรณของผู้ดูแลเด็ก
9 การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
10 กฎหมายแรงงานที่ควรรู้
11 การฝึกภาคปฏิบัติการดูแลเด็กเล็ก

การเรียนตามหลักสูตรใช้เวลา 6 เดือน : เรียน 1 ภาคการศึกษา โดยมุ่งศึกษาในวิชาแกนหลักของ วิชาชีพการบริบาลดูแลเด็ก หรือผู้ป่วยเด็กที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม ยา ตามมื้อเวลาที่กำหนด ดูแลเด็กเล็ก การอาบน้ำ ชงนม เปลี่ยนผ้าอ้อม เช็ดตัวลดไข้ เปลี่ยนเสื้อผ้า เปลี่ยนเครื่องนอน ดูแลทำความสะอาดพื้นโดยรอบ พาเด็กเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ที่กำหนดไว้ตามช่วงเวลาต่าง ๆ อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

การทำงาน

ผู้ช่วยงานการแพทย์

ผู้ช่วยงานการพยาบาล

ผู้ช่วยครูปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาล หรือ เนอร์สเซอรี่

ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์เด็ก

3.2 หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 420 ชั่วโมง

ลำดับ รายวิชา
1 หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
2 จิตวิทยาผู้สูงอายุ
3 กิจกรรมและนันทนาการของผู้สูงอายุ
4 อาหาร และโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
5 การทำความสะอาดเก็บและรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านและบริเวณบ้าน
6 การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
7 บทบาทและจรรยาบรรณของผู้ดูแลผู้สูงอายุ
8 สุขศึกษา
9 กฎหมายแรงงานที่ควรรู้
10 การฝึกภาคปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ

การเรียนตามหลักสูตรใช้เวลา 6 เดือน : เรียน 1 ภาคการศึกษา โดยมุ่งศึกษาในวิชาแกนหลักของ วิชาชีพการบริบาลดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม ยา ตามมื้อเวลาที่กำหนด ดูแลผู้สูองอายุอาบน้ำ เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า เปลี่ยนเครื่องนอน ดูแลทำความสะอาดพื้นโดยรอบ พาผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ตามช่วงเวลาต่าง ๆ อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

การทำงาน

ผู้ช่วยงานการแพทย์

ผู้ช่วยงานการพยาบาล

ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

ผู้ช่วยนักกิจกรรมบำบัด